Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje na zajištění poskytování vybraných sociálních služeb (zejména služeb sociální prevence) a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území Karlovarského kraje. V rámci projektu bude financováno i možné rozšíření těchto sociálních služeb.  

Cílem poskytování sociálních služeb je napomoci cílovým skupinám osob se plně zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, zejména pak umožnit jejich návrat na trh práce, udržení se na trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují.

Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím řady dodavatelů sociálních služeb, kteří budou vybráni na základě zadávacího řízení.

Projekt si klade za cíl zajistit především tyto sociální služby:

 

-          podpora samostatného bydlení

-          azylové domy (jednotlivci, matky s dětmi)

-          domy na půl cesty

-          intervenční centra

-          nízkoprahová denní centra

-          nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

-          sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

-          sociálně terapeutické dílny

-          terénní programy

-          sociální rehabilitace

 

Cílové skupiny – lidé, kteří jsou sociálně vyloučeni nebo kterým sociální vyloučení hrozí:

 

-          osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody

-          osoby bez přístřeší

-          osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

-          osoby se zdravotním postižením

-          oběti trestné činnosti

-          oběti domácího násilí

-          oběti obchodu s lidmi

-          osoby komerčně zneužívané

-          mládež a mladí dospělí

-          osoby do 26 let věku vyrůstající bez rodin

-          rodiče s dětmi

 

Dalším cílem projektu je podpořit poskytovatele sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám.

Výběr sociálních služeb a určení cílových skupin, pro které jsou sociální služby v rámci tohoto projektu určeny, reflektuje potřeby kraje, které vyplývají z dokumentů:

 

-          Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji (návrh strategie zajišťování sociálních služeb na rok 2008)

-          Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 – 2013

-          Program rozvoje Karlovarského kraje 2007 - 2013

-          Zásady rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období let 2007 - 2017.

 

Odborným garantem projektu je Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Řízení a administraci projektu zajišťuje Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje.

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt zajistí financování potřebných sociálních služeb po dobu tří let, jejich rozšíření a rozvoj v návaznosti na strategické dokumenty Karlovarského kraje.

Veškeré další informace o projektu je možné získat na

www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/EU/OP_lids_zdroje/

Hlavním cílem projektu je zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb, zejména služeb sociální prevence, osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území Karlovarského kraje, za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení a jejich plného zapojení do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím řady dodavatelů sociálních služeb, kteří budou vybráni na základě zadávacího řízení. Realizátor projektu bude dále provádět průběžný monitoring a kontrolu těchto vybraných dodavatelů sociálních služeb a bude zajišťovat průběžnou publicitu projektu.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu