Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt navazuje na záměr v rámci výzvy IOP vybudovat potřebné a dostatečně funkční zázemí pro komplex poskytovaných sociálních a fakultativních činností, které svou komplexností podpoří další období realizace politiky podpory a rozvoje etnické menšiny Romů v regionu Jeseníky.Potřebnost projektu - jeho klíčových aktivit má základ v řadě přijatých strategických dokumentů ať již na úrovni regionu - Komunitní plán sociálních služeb, či na úrovni Olomouckého kraje, například Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Své odůvodnění projekt zakotvuje také v řadě dokumentů Agentury pro sociální začleňování, kde Jesenicko patřilo v prvotním období činnosti Agentury k pilotním územím implementace plánování a realizace aktivit integrace a podpory CS předkládaného projektu.Síť realizovaných sociálních služeb a další sociální práce pomohla v minulém období stabilizovat tuto menšinu. Desítky rodin žijí v poměrně slušných a stabilních podmínkách svých domovů. Zůstává však skupina, která i nadále prožívá těžké existenční krizové situace. Zůstává skupina, která je sociálně vyloučena a která i nadále je pro většinovou populaci důvodem negativních a odmítavých postojů nejen vůči minoritě samé, ale i vůči všemu a všem, kdo se snaží o pozitivní změnu.Sociální stabilita není možná a udržitelná bez ekonomické stability. Je proto cílem tohoto projektu pokračovat a využít všech dostupných možností, jak pokračovat v úsilí zvýšené zaměstnanosti CS a jak ji připravit pro konkurování na trhu práce vedoucí k získání zaměstnání.Zároveň je nutné si uvědomovat, že CS sama o sobě nikdy nemůže změnit své postavení bez toho, že vnější podmínky budou změnu dovolovat. Realitou posledních 20 let regionu je více či méně trvalá absence pracovních míst vhodných pro CS a zároveň i absence zásadního charakteru, která by tento rozpor chtěla či uměla a mohla řešit.

Hlavním cílem projektu je posílení sociálního začleňování příslušníků vyloučených romských komunit na Javornicku, prostřednictvím zajištění fungování souboru sociálních a fakultativních služeb, jež byly investičně podpořeny v rámci IOP. Specifické cíle projektu jsou: - Zajištění fungování realizačního týmu, který bude poskytovat kvalitní a dostupné služby. - Zvýšení prevence bezdomovectví v regionu - rozšíření počtu lůžek ve službě azylové bydlení. - Vytvoření podmínek pro koordinované působení sociálních služeb a dalších činností podporujících integraci a návrat na trh práce - synergické působení aktivit, předávání klientů mezi zařízeními (ověřitelné dlouhodobě snížením nezaměstnanosti u cílové skupiny). - Posílení spolupráce s místními organizacemi a subjekty.
Partneři projektu nejsou
Projekt v realizaci
Projekt v realizaci
Mezinárodní spolupráce není

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Příslušníci sociálně vyloučených romských komunit