Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na rodinné systémy, kde alespoň jedna osoba onemocněla duševním onemocněním. 

 Podpora v sociálních službách je často poskytována pouze klientovi z registrované cílové skupiny. Další členové rodin jsou péčí nebo i soužitím s osobou s duševním onemocněním velmi psychicky zatíženi a potřebují podporu v podobné míře, jako dotyčná osoba.V projektu zrealizujeme klíčové aktivity, kterými napomůžeme zvýšení kvality života rodin s duševně nemocnými osobami, kdy hodnotícím kritériem bude dopad přímo na duševně nemocného. Naplánovány jsou následující aktivity:

 - kurz krizové intervence pro naše 2 zaměstnance. V přímé intervenci s rodinami může často dojít ke krizovým situacím, kde bude potřeba pracovníka proškoleného v krizové intervenci.

  -Partnerský a rodičovský kurz pro rodiny, kde nejméně jedna osoba onemocněla duševním onemocněním. Proběhne individuální i skupinovou formou. Účastníci budou seznamováni s limity duševního onemocnění, s přístupem k nemocnému, edukace směrem k motivaci léčby nemocného a možnostmi další pomoci.

  -Kurz pro rodiny dětí s nemocí autistického spektra. Proběhne individuálně a skupinově. Rodiče budou edukováni směrem ke specifikům diagnózy jejich dětí, dále se budou učit komunikovat o tomto problému s dalšími členy rodiny, s širším okolím, se školou a podobně.

  -Předporodní a rodičovská poradna pro osoby s duševním onemocněním bude klienty seznamovat s průběhem těhotenství a porodu, období náročného pro každou ženu a budou řešeny otázky vztahující se k rodičovství v kontextu s duševním onemocněním.

 -Seminář pro pracovníky v sociálních službách zaměřený na poskytování podpory rodinám s duševně nemocnými osobami. Naše dosavadní a v projektu nově získané zkušenosti z přímé práce s rodinami klientů poskytneme formou seminářů pracovníkům dalších organizací a vzájemně s nimi nasdílíme dobrou praxi.

  V projektu budou podpořeny osoby s duševním onemocněním, osoby pečující o osobu blízkou a sociální pracovníci.

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality života rodin, kde nejméně jedna osoba onemocněla chronickým duševním onemocněním, a zvýšení šance na sociální začlenění těchto osob ohrožených sociálním vyloučením. Vzděláváním cílových skupin dojde: -k větší znalosti problematiky týkající se duševního onemocnění a práce s limity, které toto onemocnění přináší, -ke snížení dopadů rizik spojených s duševním onemocněním, -ke zvýšení kompetencí rodinných příslušníků ve vztahu s osobou s duševním onemocněním, -ke zvýšení kvality a efektivity současné poskytované péče, jelikož je vždy funkčnější, když péče přichází nejen k nemocnému, ale k celému jeho rodinnému systému, do kterého je nemocný vsazen, případně z něj pochází.
Projekt nemá partnera.
Projekt realizován v období 1.11.2014-31.10.2015.V současné době je v přípravné fázi jsou plánovány vzdělávací kurzy včetně termínů realizace, připravují se sylaby a metodické dokumenty. Byl vybrán dodavatel kurzu Krizové intervence.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

- Osoby s chronickým duševním onemocněním - Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám - Osoby pečující o osobu blízkou