Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Hlavním cílem tohoto projektu je zajištění vysoce odborného a specifického vzdělání pro vybranou cílovou skupinu zaměstnanců prostřednictvím úzce profilových kurzů/školení, která jsou vázána na výkon aktuální, případně budoucí pracovní pozice těchto zaměstnanců, a jsou pro ně z hlediska výkonu této pracovní pozice v rámci spol. Siemens, s.r.o. nezbytná.

Dílčí cíle:- proškolit stanovený počet osob v klíčových aktivitách specifikovaných v jednotlivých přílohách kapitoly "Klíčové aktivity" - v souvislosti s realizací projektu zvýšit znalosti a prohloubit stávající kvalifikaci vybraných zaměstnanců spol., rozšířit kompetence těchto zaměstnanců- rozšířit stávající systém obecného vzdělávání ve spol. o systematicky koncipované aktivity odborného a specifického vzdělávání

V současné době je ve spol. Siemens, s.r.o. naprosto nedostačující systém odborného a specifického vzdělávání zaměstnanců (zejména na technických pozicích) v porovnání s jejich reálnými profesními potřebami, plynoucími jednak ze zjištění dosažených v rámci individuálního "Procesu řízení výkonu" (PMP), který má každý pracovník nastaven, jednak ze sílícího tlaku zákazníků na zvyšování kvality našich poskytovaných služeb a také na odbornost a vysokou míru kvalifikace našich zaměstnanců, která jde ruku v ruce také se zajištěním maximální bezpečnosti ze strany spol. jako dodavatele moderních technologií.Abychom byli schopni tyto požadavky trhu naplnit a udržet naši společnost konkurenceschopnou, musíme, jak se nám v praxi ukázalo, investovat zejména do rozvoje lidského kapitálu, tedy do dlouhodobého a systematického odborného vzdělávání našich pracovníků, s cílem rekrutovat z jejich řad úzce specializované odborníky, jejichž odborné dovednosti a kvalifikace budou významnou devizou, kterou společnost na trhu oproti konkurenci získá.Siemens zaměstnává řadu velmi kvalifikovaných a úzce specializovaných zaměstnanců na technických pozicích, které ovšem vyžadují neustálý odborný rozvoj vyplývající z nových technologických trendů, dále pravidelná rekvalifikační školení atd. V současné době ale bohužel nejsme schopni z důvodu omezených finančních prostředků většinu těchto požadavků na odborné vzdělávání, které jsou v souvislosti s výkonem dané pracovní pozice na zaměstnance kladeny, naplnit, což je v souvislosti s neustálým vývojem nových technologií, který s sebou přináší potřebu nejen naučit se s nimi pracovat, ale také je obsluhovat, servisovat atd., velice problematické.Ve většině případů se jedná o poměrně nákladná školení realizovaná v zahraničí, která kromě dostatku finančních prostředků vyžadují také systematický přístup a naplánovanou koncepci jejich realizace.

Věříme, že realizace projektu by významně napomohla implementaci konceptu specifického vzděl. do spol.

Inovativnost tohoto projektu spočívá zejména v tom, že většina vzdělávacích aktivit bude realizována v zahraničí a služby budou poskytovány zahraničním dodavatelem.Dalším inovativním prvkem je to, že plánované kurzy jsou určeny pro úzkou a specifickou skupinu především technických pracovníků a jejich zaměření je vysoce odborné a specifické pro výkon konkrétní pracovní pozice v rámci Siemens, s.r.o. Oproti v minulosti realizovaným vzdělávacím projektům se tedy nyní již nezaměřujeme na obecné vzdělávání co nejširšího počtu našich zaměstnanců, ale na úzce vymezenou cílovou skupinu převážně technických pracovníků, jejichž pracovní pozice vyžaduje konkrétní velmi specificky zaměřená školení.Veškerá školení, která jsou do projektu zahrnuta, dosud nebyla ve společnosti Siemens realizována.

Prvky inovativnosti projektu:1) Vzdělávací aktivity zaměřené na vysoce specifické profesní dovednosti2) Realizace školení v zahraničí3) Úzce vymezená skupina zúčastněných zaměstnanců4) Nová školení- kompletní školení pro servis Siemens větrných elektráren- výroba kolejových vozidel Siemens v praxi- aerodynamika Siemens kolejových vozidel- Simocalc software- NX 7.5 software- NX 7.5 Nastran software

Hlavním cílem tohoto projektu je zajištění vysoce odborného a specifického vzdělání pro vybranou cílovou skupinu mimopražských zaměstnanců divizí a odštěpných závodů prostřednictvím úzce profilových kurzů/školení, která jsou vázána na výkon aktuální, případně budoucí pracovní pozice těchto zaměstnanců, a jsou pro ně z hlediska výkonu této pracovní pozice v rámci společnosti Siemens nezbytná. Naší snahou je vytvořit trvalou nadstavbu aktuálně existujícímu, spíše obecněji zaměřenému, vzdělávacímu programu, a nastavit systém interního podnikového vzdělávání tak, aby zaměstnancům dlouhodobě umožňoval zorvoj a prohlubování jejich znalostí a profesních dovedností. Plánovaná školení a kurzy, které jsme zahrnuli do tohoto projektu, jsou určeny primárně pro technické a servisní pracovníky, konstruktéry a výrobní mistry, kteří pro výkon své profese potřebují vysoce specifická školení a rekvalifikační kurzy zaměřené zejména na práci se Siemens technologiemi zahrnující vývojové a kontrukční činnosti, servisní činnosti a samotné použivání těchto technologií včetně jejich správné a bezpečné obsluhy.
V rámci tohoto projektu nespolupracujeme s žádnými partnery.
Projekt nezakládá mezinárodní spolupráci.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

V rámci tohoto projektu jsme se, jak již bylo uvedeno výše, zaměřili na školení uzce vymezené cílové skupiny zaměstnancl pracujících na odborných technických pozicích. Jedná se o pracovníky následujících útvarů/divizí: 1) Konstrukréři kolejových vozidel z divize IC RL (Rail systems) 2) Pracovníci útvaru konstrukce, konstruktéři z odštěpného závodu Siemens Elektromotory ve Frenštátě pod Radhoštěm 3) Servisní techniciz divize ES (Energy service) 4) Pracovníci SAP oddělení z odštěpného závodu Siemens nízkonapěťová spínací technika Trutnov