Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt je realizován na základě grantové podpory z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na zřízení a provoz zařízení pro hlídání a péči o děti předškolního věku zaměstnanců VF, a.s. a partnerů projektu (Pivovar Černá Hora, CPR Veselá beruška).

Projekt je rozdělen do 4 klíčových aktivit:

1) Vybudování zařízení péče o děti

2) Provoz zařízení péče o děti - 1. fáze

3) Provoz zařízení péče o děti - 2. fáze

4) Provoz zařízení péče o děti - 3. fáze

V rámci vybudování zařízení péče o děti proběhnou plánované stavební úpravy, úpravy elektroinstalace, vytvoření sociálního a hygienického zázemí, úprava interiéru, položení podlahové krytiny, úprava venkovních prostor kolem budovy, kolaudace a zařízení interiérů.

Provoz zařízení péče o děti bude zahrnovat vlastní výchovně vzdělávací aktivity, jako jsou komunikační, pohybové a kooperativní hry, základní výtvarné techniky, výuka skupinová i frontální apod.

Hlavním cílem projektu je vybudování a provoz zařízení péče o děti, které je provozováno společností VF, a.s. Zařízení splňuje požadavky grantového programu OP LZZ na podporu rovných příležitostí a harmonizaci rodiny a zaměstnání. Realizací projektu dojde k usnadnění návratu rodičů zpět do zaměstnání po ukončení rodičovské dovolené a k úspěšnému začlenění na příslušné pracovní pozice u zaměstnavatele. Zřízení dětské skupiny přispěje rovněž ke zvýšení motivovanost zaměstnanců a jejich loajality vůči zaměstnavateli.
Pivovar Černá Hora, CPR Veselá beruška
Projekt je rozdělen do 4 klíčových aktivit. V první fázi dojde k vybudování zařízení péče o děti v objektu na adrese Budovatelská 282, 679 21 Černá Hora. Po investiční fázi bude následovat vlastní provoz zařízení pro max. 24 dětí předškolního věku zaměstnanců VF, a.s. a jejich partnerů (Pivovar Černá Hora, CPR Veselá beruška). Projekt bude ukončen k 28.2.2015.
Výsledkem projektu bude vybudování a provoz zařízení pro hlídání a péči o děti předškolního věku. Očekávané výstupy projektu u dětí jsou: -navázání sociálních kontaktů dětí ve skupině stejně starých dětí - získání větší samostatnost, hygienických a sociálních návyků - osvojení znalostí základních říkanek a písniček - zvládání základních výtvarných technik pro děti daného věku - zlepšení motorických schopností - osvojení znalosti názvů barev
V rámci projektu není realizována mezinárodní spolupráce.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci. Očekáváme, že provoz dětské skupiny bude vyžadovat aktivní zapojení a spolupráci rodičů, čímž bude přímo také podporovat komunitní život v obci. Zapojení této cílové skupiny bude v souladu s pravidly rovných příležitostí, bude respektováno jejich sociální a rodinné postavení a dopravní dosažitelnost. V rámci cílených akcí budou zaměstnanci seznámeni s relevantními informacemi o projektu a se způsobem jejich konkrétního zapojení