Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Předkládaný projekt vychází z Výzvy č. 78 v rámci oblasti podpory 3.1. – Podpora procesů plánování sociálních služeb. Cílem projektu je vytvořit a udržet smysluplnou komplexní fungující organizační strukturu pro plánování sociálních služeb pro spádové území obce s rozšířenou působností.Výstupem projektu bude III. Komunitní plán sociálních služeb města Blansko, zřízení Centra pro podporu komunitního plánování Blansko  a Interaktivní informační systém.Popsaný způsob řešení má za cíl přiměřeně reflektovat možnosti Města Blansko. V předloženém projektu nastavuje partner projektu, společnost ACCENDO, o.p.s. metodickou podporu, se zaměřením na kvalitu a efektivitu v oblasti plánování na úrovní obce s ozšířenou působností města Blansko, které tímto projektem kvalifikovaně a efektivně zajistí na svém území, jak plánovat sociální služby. Proces je řízen manažerem, koordinátorem a vzdělaným kvalifikovaným týmem pracovníků projektu, který bude celý proces komunitního plánování zajišťovat vhodnými metodami v rámci procesů komunitního plánování prostřednictvím Centra pro podporu komunitního plánování Blansko. Pracovníci Centra budou zajišťovat potřebné zdroje pro trvalé udržení procesu plánování z hlediska sociálních služeb a zároveň metodicky povedou procesy k vytvoření dalšího komunitního plánu, který bude za podpory projektu zpracován a předložen ke schválení samosprávě města Blansko.Realizací projektu bude zajištěn systém sběru informací o aktuálních potřebách občanů a poskytovatelů a současně bude projekt reflektovat na pokrok informačních technologií a neustávající informatizaci společnosti.Inovace projektu „Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko“ spočívá ve využívání nového přístupu ke komunikaci mezi poskytovateli sociálních služeb, uživateli, zadavateli, obcemi a veřejností. Důraz je kladen na zapojování všech, kterých se problematika sociálních služeb a strategického plánování dotýká, na partnerství a na dosažení výsledku, který vyjde z vyjednávání a dialogu mezi všemi zúčastněnými.Klíčový inovativní prvek spočívá v partnerství žadatele a partnera (tj. předních expertů na strategické a komunitní plánování), tzn. v předávání zkušeností a metodickém vedení pracovníků města.Zakotvením Centra pro podporu komunitního plánování Blansko získá proces plánování potenciál pro kontinuální rozvoj sociální politiky a plánování sociálních služeb v regionu.

Hlavním cílem projektu je kvalitní a efektivní komunitní plánování, které monitoruje a vyhodnocuje nová sociální rizika a pružně reaguje na změny ve společnosti. Dílčí cíle: 1) vytvoření poradenského centra pro podporu komunitního plánování, tvorba partnerství na regionální úrovni, podpora obcí v komunitním plánování, 2) podpora práce pracovních skupin, spolupráce poskytovatelů sociálních služeb, 3) zkvalitnění monitorovacích a vyhodnocujících prostředků, nastavení parametrů efektivity komunitního plánování sociálních služeb, 4) podpora aktivního zapojení uživatelů a veřejnosti, poskytovatelů sociálních služeb do veřejného života, do rozhodování o rozvoji sociálních služeb.
Partnerem projektu je společnost ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu