Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt má za úkol vytvořit podmínky pro systematickou sociální práci v oblasti SPOD, která by mohla účinně napomáhat sociální integraci rodin ohrožených sociálním vyloučením. Tohoto není možné dosáhnout bez dostatečného počtu kvalifikovaných sociálních pracovníků a jejich materiálního a technického vybavení. Náš projekt je zaměřen na naplnění personálního standardu, tzn. zvýšení počtu zaměstnanců vykonávajících SPOD a materiální a technické vybavení těchto pracovníků s ohledem na výkon SPOD na pracovišti.

 

Cílem projektu je naplnění standardů kvality SPOD, a to zejména: - zvýšit účinnost SPOD, především v sociálně vyloučených lokalitách, kde žijí převážně rodiny ve špatné sociální a tíživé finanční situaci, často v nevyhovujících bytových podmínkách - od 1. 1. 2014 zajistit výkon SPOD v městských obvodech Petřkovice, Hošťálkovice a Lhotka - zintenzivnit práci s rodinami žijících na ubytovnách - zintenzivnit práci s rodinami bez trvalého pobytu v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, které se zde zdržují - zintenzivnit práci s dětmi umístěnými v ústavní nebo ochranné výchově a s jejich rodinami s cílem navrátit děti do původní rodiny - zajistit včasné rozpracování standardů kvality SPOD na místní podmínky
Projekt je realizován bez partnerů.
V rámci KA01 došlo k vytvoření realizačního týmu, který je složen z manažera projektu, vedoucího oddělení SPOD, sociálního pracovníka I. a sociálního pracovníka II. V rámci KA02 došlo k zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků orgánu SPOD. Byly vytvořeny 2 pracovní místa, která jsou uvedena v realizačním týmu pod názvem sociální pracovník I., II. Tyto místa budou součástí struktury Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Bylo uskutečněno výběrové řízení na obě nově zřízené pracovní pozice. V rámci KA3 došlo k zajištění potřebného materiálního a technického vybavení pro dva nové pracovníky orgánu SPOD. Veřejná zakázka malého rozsahu byla zadána prostřednictvím nákupního portálu do nákupu. Byl pořízen kancelářský nábytek a výpočetní technika na vybavení kanceláří pro práci nových pracovníků SPOD.
Výsledkem projektu bude navýšení počtu pracovníků v oblasti sociálních služeb a začleňování o dva nové členy, kteří budou zařazeni do Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Ti budou vykonávat sociálně-právní ochranu dětí.
Projekt je realizován bez mezinárodní spolupráce.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace. Cílovou skupinou jsou zaměstnanci Statutárního města Ostravy, kteří jsou zařazeni do Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Pracují na odboru sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Budou vykonávat sociálně-právní ochranu dětí. Cílová skupina je do projektu zapojena výkonem SPOD v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a v přičleněných městských obvodech Petřkovice, Hošťálkovice a Lhotka.