Veřejný detail projektu

Informace o projektu

 

Cílem projektu je přispět ke zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti společnosti formou zvyšování odborných znalostí a kompetencí zaměstnanců i společnosti. Toho lze dosáhnout rozvojem a inovací podnikového systému rozvoje lidských zdrojů,rozvojem kvalifikační úrovně zaměstnanců,realizací odborného vzdělávání v rámci firmy a posílením udržitelnosti pracovních míst.

 

Cílovou skupinou všech aktivit jsou zaměstnanci společnosti. Společnost byla založena v roce 2009 a doposud nemá zavedený komplexní systém řízení a rozvoje lidských zdrojů. V rámci tohoto projektu bude vytvořen nový materiál pro řízení a rozvoj lidských zdrojů, který bude zohledňovat měnící se podmínky trhu práce, a bude zde stanovena strategie vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Významná úloha bude věnována práci s interními lektory ve vztahu nejenom k novým zaměstnancům, talentům a personálním rezervám organizace, ale i k ostatním zaměstnancům společnosti. Bude zde uvažováno s využitím marketingových studií, průzkumů trhu, prognózování potřeb trhu práce a pod.

 

Součástí projektu je i systémové nastavení uplatňování pružných forem organizace práce, jako např. pohyblivá pracovní doba, dělené úvazky,.. ve větší míře než doposud. Jednotlivé okruhy a témata školení jsou zaměřené na skupiny zaměstnanců společnosti s ohledem na jejich současné nebo

 

plánované zařazení na dané pracovní místo. V projetu mají být realizovány 4 základní KA (odborné dovednosti, obecné dovednosti,rovné příležitosti žen a mužů, interní školitel. Má být vytvořen nový materiál pro rozvoj a řízení lidských zdrojů, má být proškoleno 20 zaměstnanců ve 765 školících dnech, proškoleno 5 interních lektorů.

 

Hlavním cílem projektu je růst kvalifikace pracovníků s ohledem na jejich stávající nebo očekávané budoucí pracovní zařazení a růst konkurenceschopnosti společnosti. Dosažení cíle je možné zavedením nových metod, forem a obsahu vzdělávání. Jedná se o systematické vzdělávání v rámci vytvoření komplexního systému řízení a rozvoje lidských zdrojů v měnících se podmínkách trhu.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu