Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Cílem projektu je napomoci k zajištění řádné implementace OP LZZ prostřednictvím poskytnutí spolehlivých a efektivních služeb pro řízení a administraci se zaměřením především na kontrolní činnost.

Projekt vychází z povinnosti řídícího orgánu, který má konečnou odpovědnost za správnost věcného využití poskytnutých prostředků v rámci OP LZZ, a tím i zodpovědnost za vytvoření kontrolního systému a za zajištění dodržování nastavených pravidel na všech úrovních řízení. Kontrolní systém OP LZZ je nastaven v souladus čl. 58 a čl. 60 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, čl. 13 a 16 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Pro zabezpečení takto nastaveného kontrolního systému je realizace projektu vzhledem ke kapacitním možnostem řídícího orgánu, nezbytná.

Projekt zahrnuje tyto hlavní oblasti:

1)  Úhradu nákladů na odborné konzultace a úhradu nákladů na odměny a služby přizvaných oborníků, kteří provádětjí veřejnosprávní kontrolu společně s pracovníky řídícího orgánu. Tato část projektu je zabezpečena externím dodavatelem vybraným v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách.

2)  Úhradu nákladů souvisejících s prováděním veřejnosprávních kontrol na místě procovníky řídícího orgánu, tj. především nákladů na stravu a ubytování členů kontrolních skupin, nákladů na provoz/ pronájem vozidla určeného k zajištění operativní dopravy do míst výkonu kontrol, nákladů na pořízení a rozmnožování potřebných dokladů a publikací, nákladů na financování soudních znalců.

3)  Úhradu nákladů na realizaci workshopů pořádaných řídícím orgánem pro pracovníky zajišťující kontrolní systém OP LZZ. Workshopy budou zaměřeny na výměnu zkušeností z kontrolní činnosti.

4)  Úhradu nákladů souvisejících se zajištěním zahraničních pracovních cest, které nemají vzdělávací charakter, pro pracovníky řídícího orgánu. 


Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu