Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt vybranými službami naváže na stávající projekt Vybrané služby sociální prevence v Olomouckém kraji. V projektu bude využito zkušeností získaných z realizace stávajícího projektu, a to nejen v oblasti zajištění poskytování vybraných služeb prostřednictvím výběrových řízení a odběratelsko-dodavatelských smluv mezi poskytovateli sociálních služeb a Olomouckým krajem, ale také v oblasti realizace sociálních služeb.

Cílem projektu je vytvoření podmínek pro prevenci sociálního vyloučení a pro sociální začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením na území Olomouckého kraje prostřednictvím zajištění poskytování, dostupnosti, kvality a kontroly služeb sociální prevence dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem projektu je zajištění poskytování vybraných sociálních služeb z oblasti sociální prevence a jejich dostupnosti osobám sociálně vyloučeným nebo ohrožených sociálním vyloučením na celém území Olomouckého kraje.
projekt nemá partnery
Po výběru poskytovatelů sociálních služeb prostřednictvím systému veřejných zakázek nastane realizační fáze projektu, kdy budou poskytovány sociální služby (azylové domy pro rodiny s dětmi, azylové domy pro muže a ženy, sociální rehabilitace) na základě uzavřených smluv o zajištění poskytování sociálních služeb. O průběhu poskytování sociálních služeb budou poskytovatelé předkládat realizátorovi projektu monitorovací zprávy na předepsaném formuláři. Sociální služby budou financované prostřednictvím záloh na monitorovací období na základě zálohové faktury. Po vyhodnocení zpráv dojde k doplacení na základě zúčtovací faktury, příp. může dojít k uplatnění slev za neplnění primárních ukazatelů.
Výsledkem projektu je zajištění poskytování vybraných sociálních služeb z oblasti sociální prevence a jejich dostupnosti osobám sociálně vyloučeným nebo ohrožených sociálním vyloučením na celém území Olomouckého kraje. Během projektu budou poskytnuty sociální služby minimálně 368 uživatelům sociálních služeb, snahou bude tyto osoby integrovat do společnosti.
nerelevantní

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

- osoby bez přístřeší, - osoby se zdravotním postižením, - děti, mládež a mladí dospělí, - osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, - oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané