Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Cílem projektu je realizace a standardizace OSPOD Znojmo v kontextu zavádění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí OÚ obce s rozšířenou působností. Cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím dílčích aktivit KA. Dojde k postupnému zvyšování kvality výkonu soc.-právní ochrany dětí na základě inovovaných podmínek činnosti OSPOD ve správním obvodu Znojmo.

Projekt je zaměřen na naplnění standardů kvality sociálně právní ochrany dětí na sociálním odboru Města Znojma. Prioritou je personální posílení výkonu SPO ve vazbě na standardizaci a optimalizaci návazné sítě služeb v dané lokalitě prostřednictvím multidisciplinárních týmů. Tyto činnosti jsou potenciálem ke zkvalitnění výkonu SPO.

6 novým pracovníkům budou vytvořeny podmínky pro práci s klienty a budou vybaveni základním materiálním a technickým vybavením pro svou práci. 

Cílem projektu je realizace standardizace OSPOD Znojmo v kontextu zavádění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí OÚ obce s rozšířenou působností. Cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím dílčích KA. Dojde k postupnému zvyšování kvality výkonu soc.-právní ochrany dětí na základě inovovaných podmínek činnosti OSPOD ve správním obvodu Znojmo. Týmem OSPOD v součinnosti s vedením MěÚ Znojmo byly identifikovány priority v zavádění standardů kvality: navýšení personálního zabezpečení výkonu soc.-právní ochrany dětí, profesní rozvoj zaměstnanců OSPOD prostřednictvím nezávislého kvalifikovaného odborníka (psycholog, supervizor, profesní vzdělávání nových zaměstnanců OSPOD, systematizace odborné spolupráce v multidisciplinárních týmech, materiální vybavení pro výkon soc.-právní ochrany.
Během projektu budou realizovány tyto klíčové aktivity: KA 01: Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí KA 02: Profesní rozvoj zaměstnanců KA 03: Systematizace odborné spolupráce multidisciplinárních týmů KA 04: Materiální a technické vybavení pro výkon sociálně-právní ochrany KA 05: Vybavení místnosti pro jednání s klienty OSPOD KA 06: Supervize KA 07: Tvorba metodiky ve vazbě na standardy kvality pro výkon sociálně-právní ochrany KA 08: Koordinace a řízení projektu
Výstupem projektu bude 6 nově vytvořených pracovních pozic sociálních pracovníků OSPOD Znojmo, 509 hodin přímé práce a přípravné práce psychologa, 6 osob se zúčastní vzdělávacích kurzů, proběhnou 3 workshopy členů multidisciplinárních týmů, 1 SWOT analýza odborné spolupráce, metodika systému odborné spolupráce členů multidisciplinárního týmu, nákup vybavení ve vazbě na 6 nově vytvořených pracovních pozic sociálního pracovníka OSPOD, nákup a vybavení ve vazbě na vytvoření podmínek přímé práce s klienty, 469 hodin individuálních a skupinových supervizí, včetně příprav a vedení dokumentace, Standardy OSPOD.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

- 6 nových pracovníků OSPOD