Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Cílem a obsahem projektu je poskytnutí metodické podpory žadatelům - úřadům práce v oblasti podpory 1.2 Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) v rámci regionálních individuálních projektů. Pro zefektivnění čerpání podpory a naplňovány cílů a záměrů oblasti podpory 1.2, ze strany úřadů práce prostřednictvím individuálních projektů, bude vytvořen vzor projektové žádosti pro žadatele podpory - úřady práce. V rámci vzorové projektové žádosti budou zpracovány podklady a logické postupy pro variantní řešení projektů, ÚP sestaví projekt z předem zpracovaných modulů na základě potřeb cílových skupin a situace na trhu práce. Klíčovým aspektem je flexibilita aktivit, tj. projekt by měl umožňovat na míru klientům, na základě diagnostiky potřeb, naordinovat mix takových aktivit, které budou mít efekt. Vzorový projekt budou mít k dispozici žadatelé individuálních projektů (úřady práce) na intrawebu MPSV ČR. Využíváním vzorových žádostí bude zajištěna optimalizace procesů projektového cyklu. Prostřednictvím této formy metodické podpory dojde k minimalizaci nedostatků při předkládání projektových žádostí, zredukují se problémy spojené s plánováním a realizací projektových aktivit, výběrových řízení a administrací apod. Projekt bude celkově řešen nákupem služeb prostřednictvím veřejné zakázky malého rozsahu. Průběh projektu se bude řídit Metodickým pokynem pro technickou pomoc OP LZZ.

Cílem a obsahem projektu je poskytnutí metodické podpory žadatelům - úřadům práce v oblasti podpory 1.2 Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) v rámci regionálních individuálních projektů. Pro zefektivnění čerpání podpory a naplňovány cílů a záměrů oblasti podpory 1.2, ze strany úřadů práce prostřednictvím individuálních projektů, bude vytvořen vzor projektové žádosti pro žadatele podpory - úřady práce. Informovanost žadatelů o podporu zajistí včasné, transparentní a efektivní čerpání prostředků z ESF OP LZZ, kvalitní projekty přispějí k naplnění cílů Národního strategického referenčního rámce ČR 2007-2013.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu