Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Tento projekt je zaměřen na rozšíření kvalifikace a současných odborných dovedností zaměstnanců naší společnosti. Potřebnost projektu vychází ze strategie a vize společnosti, rozšiřujících se činností a odráží budoucí plánované nároky na kvalifikaci, dovednosti a znalosti zaměstnanců.

Cílem projektu je prostřednictvím rozvoje odborných dovedností zaměstnanců podpořit jejich pracovní uplatnění a konkurenceschopnost společnosti. Konkrétní cíle: Rozšířit kvalifikaci zaměstnanců technických profesí pro činnost podnikového ekologa, koordinátora BOZP na staveništi, inženýra a technika ve stavebnictví, odpadového hospodáře, vzorkaře a osobu oprávněnou k oceňování stavebních prací. Rozšířit kvalifikaci zaměstnanců dělnických profesí o činnost zedníka, tesaře, instalatéra, zámečníka, elektrikáře, obsluhu zemních strojů včetně kvalifikace pro svařování a řezání plazmou. Inovovat systém ŘLZ v oblastech systému hodnocení a motivace, odměňování, rozvoje, práce s talenty a age managementu. V rámci nové koncepce pak proškolit odpovědné zaměstnance,kteří se na ŘLZ podílejí.
Projekt je realizován bez partnerů.
Projekt tvoří celkem 8 klíčových aktivit: 1. Administrace a řízení projektu 2. Odborné kurzy I. 3. Odborné kurzy II. 4. Odborné kurzy III. 5. Odborné kurzy IV. 6. Odborné kurzy V. 7. Rozvoj systému řízení lidských zdrojů 8. Rovné příležitosti žen a mužů
V rámci KA 7 vznikne pět metodik zaměřených na rozvoj lidských zdrojů. Díky nim se systém ŘLZ posouvá na kvalitativně vyšší úroveň a poskytuje garanci udržitelnosti výstupů projektu. Klíčová je propojenost a návaznost metodik, které vytváří jako integrální celek a vzájemně se podporují (např. výstupy z hodnocení zaměstnanců mají vliv na jejich odměňován i na plánování dalšího rozvoje). V průběhu projektu bude podpořeno celkem 118 osob, plánovaná hodnota úspěšných absolventů je 137.
-

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinu projektu tvoří 118 osob (tj. 26,16 % všech zaměstnanců).