Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji, které jsou definované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a jejichž potřeba vyplývá ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji.

Projekt je zaměřen na tyto sociální služby: azylové domy, domy na půl cesty, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová denní zařízení pro děti a mládež (s důrazem na osoby ve věku 15-26 let), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně terapeutické dílny, terénní programy a sociální rehabilitace.

1) zajištění dostupnosti vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje, a to prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 2) zabránění sociálnímu vyloučení vybraných cílových skupin v Jihomoravském kraji 3) integrace sociálně vyloučených osob a podpora jejich zapojení na trhu práce 4) zapojení cílových skupin mezi ekonomicky aktivní obyvatelstvo
Projekt nemá partnery.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

osoby se zdravotním postižením, děti, mládež a mladí dospělí, osoby bez přístřeší, osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané