Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt přímo navazuje na realizaci rekonstrukce komunitního centra Českého západu realizovaného v rámci

projektu REVITALIZACE CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOBRÁ VODA podpořeného z Integračního

operačního programu, výzvy 1b - služby v oblasti sociální integrace. Realizátorem projektu revitalizace je

vlastník objektu Klášter Nový Dvůr jako dlouhodobý partner pro poskytování sociálních služeb zde figuruje Český

západ realizátor předkládaného projektu. Obsahem projektu je udržitelnost sociálních služeb, fakultativních aktivit

a dalších činností po dobu realizace rekonstrukce objektu a po jeho skončení. Bude jednat o tyto aktivity:

- Udržitelnost registrované služby terénní programy. Jedná se o službu, která přináší prvotní kontakt s obyvateli

vyloučených lokalit na Tepelsku a Toužimsku a nabízí jim buď postupné řešení problémů v oblasti bydlení,

vzdělání, zaměstnání, sociálních otázek a sociálně -patologických jevů. Služba je poskytována dospělým a

mladým lidem starším 15 let

- Udržitelnost registrované služby sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Jedná se o službu, která

podporuje fungování rodiny a jejích jednotlivých členů a napomáhá jim při zařazení a udržení na trhu práce,

zvyšování kvalifikace či přípravě na budoucí povolání. Služba je poskytována dospělým a mladým lidem nad 15

let.

- Fakultativní činnosti navazují na sociálně aktivizační služby, vyplňují volný čas obyvatel vyloučených lokalit

smysluplými činnostmi, aby jim napomohli při hledání zaměstnání či vhodného kvalifikačního kurzu, naučili je

fungovat v rámci rodiny a nabídli jim nové možnosti mimo vyloučenou lokalitu.

- Místní spolupráce přinese možnost multidisciplinární spolupráce na řešení konkrétních problémů klientů a

budování lepších vztahů mezi majoritou a obyvateli vyloučených lokalit.

- Další vzdělávání pracovníků pracujících v přímé péči s klientem. Zajišťuje povinné profesní vzdělávání dle

zákona 108/2006Sb. v rozsahu 24 hodin/rok.

- Další vzdělávání vedoucích pracovníků

Hlavním cílem projektu je zvýšit šance obyvatel sociálně vyloučených lokalit na Tepelsku a Toužimsku na integraci na trhu práce potažmo do většinové společnosti. Dílčí cíle, které povedou k naplněnícíle hlavního: - Zajistit dostupnost terénních programů a sociálně -aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi ve vyloučených lokalitách. - Motivovat obyvatele vyloučených lokalit ke zvýšení kvalifikace či zajištění odborného vzdělání. - Vytvořit funkční síť subjektů, která se bude podílet na zlepšení obrazu vyloučených lokalit v očích veřejnosti a umožní interdisciplinární řešení konkrétních problémů. - Zabezpečit profesionální růst zaměstnanců, kteří poskytují sociální služby obyvatelům vyloučených lokalit a prodloužit tak jejich "udržitelnost" při výkonu sociálních služeb.
Partner Kotec o. p. s. se bude podílet na realizaci jediné klíčové aktivity a to aktivity Místní spolupráce. Partnerem zde bude pro to, že velmi dobře zná realitu sociálně vyloučených lokalit na Tepelsku a Toužimsku a na Karlovarsku obecně, stejně jako zná lokální aktéry, kteří jsou do řešení problémů ve vyloučených lokalitách zapojeni. Dále je Kotec jedním z nevýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v regionu.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující nebo podporující poskytování služeb pro příslušníky sociálně vyloučených romských komunit a příslušníci sociálně vyloučených romských komunit.