Veřejný detail projektu

Informace o projektu

 

Systém péče o duševně nemocné v ČR (sociální i zdravotní služby) je zaměřen téměř výhradně na práci s individuálním klientem/pacientem a minimálně pracuje s rodinami duševně nemocných.  Modely péče orientované na rodinný systém dosahují prokazatelně lepších výsledků (například pokles chronických průběhů psychotických onemocnění ve Finsku) a současně jsou i lépe přijímány nemocnými. Rodinní příslušníci člověka, který onemocní vážnou duševní poruchou, jsou ve velmi těžké životní situaci a k jejímu zvládnutí potřebují pomoc a podporu, jejíž důležitou součástí jsou informace (psychoedukace) týkající se problematiky duševního onemocnění, léčby, rehabilitace a zotavení, komunikace s duševně nemocným, právních a sociálních aspektů duševní nemoci. Velice potřebná je také znalost služeb pro duševně nemocné, porozumění způsobům jejich práce, cílům a možnostem.

 

Projekt je zaměřen na vzdělávání rodinných příslušníků a má dvě hlavní části:

 

1. Kurzy pro rodinné příslušníky

 

Kurzy budou realizovány ve třech variantách – cyklus deseti dvouhodinových setkání (20 hodin, kurz je pouze pro rodinné příslušníky), kurz ve formě dvou prodloužených víkendů a pětidenní kurz (kurzů se zúčastní duševně nemocní současně se svými rodinnými příslušníky). Celkem se kurzů v rámci projektu zúčastní 66 osob. Kurzy budou pravidelně opakovány i po ukončení projektu.

 

2. Odborné stáže pro rodinné příslušníky

 

Rodinným příslušníkům duševně nemocných budou zajištěny stáže ve službách poskytovaných předkladatelem projektu (2 dny), dalšími poskytovateli služeb pro duševně nemocné v ČR (2 dny ve vybraných pražských službách) a v zahraničních službách ve Finsku a Holandsku (5 dní). Stážový program bude zajišťován partnerskou organizací Centrum pro rozvoj péče o duševně nemocné a zúčastní se ho 13 osob. Při výběru účastníků stážového programu budou upřednostněni ti, kteří mají zájem uplatnit se ve svépomocných organizacích rodinných příslušníků.

1. Zajistit vzdělávání pro rodinné příslušníky duševně nemocných klientů a) formou teoretického vzdělávání (tři obsahově podobné kurzy s variabilitou v časové dotaci a míře interaktivity) b) formou stáží ve službách pro duševně nemocné (individuální stáž ve službách Fokusu Mladá Boleslav v regionu bydliště stážisty, skupinová stáž v modelových službách na území hlavního města Prahy, skupinová stáž ve službách pro duševně nemocné v Holandsku a Finsku). 2. Zapojením pracovníků týmů terénní sociální rehabilitace jako lektorů zvýšit jejich citlivost k potřebám rodinných příslušníků klientů a posílit orientaci služeb na rodinný systém spíše než individuálního klienta.
Centrum pro rozvoj péče o duševně nemocné Řehořova 10 Praha 3, 130 00
Projekt je v realizaci
Projekt je v realizaci
Spolupracující organizace: GGZ Noord Holland Noord (Holandsko) The Joint Authority of Cainu (Finsko)

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

rodinní příslušníci dlouhodobě duševně nemocných dlouhodobě duševně nemocní