Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Hlavního cíle projektu bylo dosaženo tvorbou právních studií v oblasti strategie směřování sociálních služeb v kontextu služeb v obecném zájmu, a to zejména z pohledu práva Společenství, včetně studie proveditelnosti k nastavení evropských účetních a ekonomických standardů, dále identifikací a vyhodnocením problematických sociálních jevů a vlivu sociálních služeb na řešení těchto jevů. Během realizace projektu byly popsány potřeby vyplývající z identifikovaných sociálních jevů a zdroje pro jejich řešení, včetně jejich analytického sledování a multidisciplinární spolupráce. V rámci projektu byly vytvořeny tzv. karty sociálních služeb, které obsahují jak definice - bližší popisy jednotlivých služeb a intervencí (činností), tak kvalitativní a kvantitativní kritéria jednotlivých služeb. Projekt se zabýval i procesem plánování dostupnosti a síťování sociálních služeb a především nastavením systému efektivní distribuce finančních prostředků poskytovatelům sociálních služeb. V neposlední řadě byl projekt zaměřen i na podpůrné aktivity projektu, kam patřila technická podpora sledovaných jevů a finančních prostředků a podpora procesů, legislativních změn a metodické činnosti MPSV zaměřená na strukturální změny v systému sociálních služeb. V srpnu 2014 bylo ze strany ŘO MPSV schváleno přidání nové klíčové aktivity projektu zaměřující se na podporu a rozvoj asistivních technologií. Řízení realizace individuálního projektu bylo zajištěno složkou monitorovací, řídící, koordinační a realizační. Projekt byl realizován pracovníky oddělení koncepce sociálních služeb  a oddělením projektů sociální politiky MPSV s využitím veřejných zakázek na dodávky služeb a expertních pracovních týmů hrazených z projektu. Projekt byl realizován na území celé České republiky bez území hl. města Prahy.

Hlavním cílem realizovaného projektu bylo podpořit dostupnost sociálních služeb vůči jejich uživatelům prostřednictvím efektivního a transparentního prostředí řízení, distribuce a monitoringu finančních prostředků.
Projekt nemá partnera.
Cíle projektu bylo dosaženo především tvorbou analytických zpráv, srovnávacích a dopadových studií, metodických příruček aj., na jejichž základě byly navrženy nové možnosti zefektivnění fungování systému sociálních služeb v ČR. Praktickým výstupem je vytvořený informační systém, který je efektivním nástrojem pro sledování sociálních jevů na celorepublikové úrovni.Období realizace projektu bylo v průběhu realizace projektu 2x prodlouženo z 60 měsíců na celkových 67 měsíců, a to především z důvodu doplnění projektu o dvě samostatné klíčové aktivity oproti původnímu záměru (KA č. 12 a KA č. 13) a o další rozšiřující aktivity především v rámci KA č. 3 a KA č. 5. Rozpočet projektu byl v průběhu realizace projektu ponížen v souvislosti se snížením hodnoty MI o částku alokovanou na realizaci souvisejícího produktu, tzn. z původní hodnoty 76 824 480,- Kč na 76 374 480,-Kč. Další významnější změnu rozpočtu projektu představoval převod částky 2 750 000,- Kč na investiční položku v souvislosti s tvorbou informačního systému.
Projektu bylo dosaženo i z pohledu naplnění monitorovacích indikátorů (celkové % vymezení dosažení definovaných výstupů projektu činí 97,83%). Projekt sledoval MI O7.45.00 (cílová hodnota 1 byla dosažena) a MI 07.57.00 (z cílové hodnoty 46 produktů bylo se závěrem realizace projektu dokončeno 44 produktů).
Nebyla v projektu přímo definována. V průběhu realizace projektu byla navázána spolupráce se zahraničními experty z Izraele. V rámci sdílení dobré praxe se zúčastnili 1. a 3. průběžné konference.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace - jedná se o cílové skupiny, kterými jsou kraje a obce. Z hlediska krajů definuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách krajům povinnost zjišťovat potřeby poskytování sociálních služeb, zajišťovat dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování služeb, zpracovávat a vyhodnocovat SPRSS, krajské úřady rozhodují o oprávnění k poskytování sociálních služeb, provádí inspekci sociálních služeb, provádí hodnocení žádostí o dotační prostředky, jsou odvolacím orgánem atd. Obce jsou významnou součástí místní politiky sociální integrace a jejich kompetence z hlediska předkládaného projektu jsou zejména v možnosti zpracovávat komunitní plány a spolupráce s krajem při zajišťování sítě sociálních služeb. Oba subjekty významným způsobem spolufinancují jednotlivé sociální služby na svém území v rámci své samosprávné činnosti. Zapojení uvedených dvou cílových skupin je zejména do tzv. Monitorovací skupiny a v možnosti delegování svých odborných pracovníků a dalších expertů do jednotlivých pracovních skupin a expertních týmů. Do projektu budou zapojeni zástupci všech 13 krajů. Z hlediska území hl.m. Prahy se předpokládá zapojení pověřeného zástupce, případně expertů pro přenos a jednotnost navrhovaných opatření.