Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt je založen na zcela neobvyklém principu prevence sociálně nežádoucích jevů v kombinaci s podporou poskytovatelům sociálních služeb ze soukromých zdrojů. Vybraní mladí lidé budou zapojeni do tvorby a realizace mikroprojektů, jejichž cílem bude zajistit finanční podporu pro zvolené neziskové subjekty a jejich klienty od oslovených firem v místě bydliště či školy. Z příslušníků CS se tak stanou fundraiseři, kteří prostřednictvím svých mikroprojektů budou moci odhalit, získat či rozvinout vlastní dovednosti potřebné pro budoucí profesní kariéru. Mladí lidé získají nejen dovednosti a nové zkušenosti, ale také odbornou pomoc a podporu pro následné profesní uplatnění. Ti, kteří se bezprostředně po skončení projektu do práce nechystají, zvýší svoji zaměstnatelnost a přínosy z projektu mohou využít v jiných oblastech, např. v dalším vzdělávání nebo v osobním životě. Zkušenosti v oblasti fundraisingu se vždycky hodí a u mládeže v kritickém věku spojeného s častějším výskytem sociálně nežádoucích jevů je možnost prospěšné životní náplně a smysluplného trávení volného času všestranně užitečná.Zapojení a motivace účastníků proběhne formou atraktivní soutěže o ceny, úspěšní realizátoři miniprojektů získají za svou práci také finanční odměnu.  

1) Zavést sociální inovaci. 2) Snížit riziko sociálního vyloučení mládeže ohrožené sociálně nežádoucími jevy v daném regionu a posílit její zaměstnatelnost. 3) Podpořit financování sociálních a společensky potřebných služeb v daném regionu.
V současnosti probíhá úvodní klíčová aktivita - realizace miniprojektů.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Primární skupina: Mladí lidé nad 15 let ze Středočeského kraje ohrožení sociálně nežádoucími jevy. Sekundární skupina: NNO působící v regionu realizace, které budou mít z projektu prospěch.