Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt má 3 klíčové aktivity.

1. Vzdělávací aktivity

Vzdělávací kurzy představují primární klíčovou aktivitu, která bude mít přímý dopad na stanovené cíle projektu.V rámci realizace projektu, tj. během dvouletého období, se zaměstnanci organizace zůčastní vzdělávacích kurzůuvedených v příloze žádosti, tj. ve Specifikaci vzdělávacích potřeb. Tyto kurzy přispějí k rozvoji organizace azkvalitní poskytované služby. V rámci zmíněné přílohy je popsána náplň vzdělávacích kurzů, včetně počtuzúčastněných osob a finančních nároků daného kurzu.Konkrétní cenové náklady za jednotlivé vzdělávací kurzy (vč. nákladů na dopravu účastníků kurzu) jsoustanoveny v příloze Specifikaci vzdělávacích potřeb.

2. Vedení a organizace projektu

Pro účely realizace projektu si sestavil žadatel realizační tým složeny z vlastních zaměstnanců. Úkolemrealizačního týmu bude v souvislosti s projektem zajištění vedení projektu, kontrolní činnosti, administrativnístránka projektu a koordinaci jednotlivých aktivit, které budou v rámci projektu realizovány.Na začátku realizace projektu bude provedeno výběrové řízení na realizátora vzdělávacích kurzů.Odpovědnost za celkové řízení projektu a kontrolu projektu bude mít na starosti koordinátor/manažer projektu.Manažer projektu zajistí koordinaci jednotlivých školení, komunikaci s lektory a dále zajistí kontrolu průběhucelého projektu. Projektovému manažerovi bude nápomocna administrativní pracovnice, která bude mít nastarosti především administrativní stránku projektu. Finanční stránku projektu, tj. úhradu fakturace, zaúčtovánívýdajů, přípravu ekonomických podkladů pro žádost o platbu apod.Po celou dobu realizace projektu bude sledován průběh jednotlivých aktivit projektu. Odpovědností realizačníhotýmu bude zajistit bezproblémový průběh jednotlivých vzdělávacích aktivit, dohlížet na dodržování obsahovénáplně školení, kontrolovat účast zaměstnanců na školní a plnění stanovených cílů.

3. Pořízení nezbytného vybavení pro realizaci projektu

Klíčová aktivita se zaměřuje na pořízení nezbytného vybavení žadatele, které bude využíváno při realizaciprojektu. V rámci aktivity dojde k nákupu 1x notebook vč. software (16 500 Kč), 1x digitální fotoaparát (3 000 Kč),1x flipchart (3 000 Kč).Pořízené vybavení bude využíváno jak pro samotné vzdělávací aktivity, které budou realizovány v rámci projektu.Bude sloužit jako výukové vybavení apod. Tak i bude využíváno pro vedení a administraci projektu. Notebook adigitální fotoaparát bude využíván k administraci/dokumentaci projektu. Notebook budou moci účastníci kurzvyužívat i ke vzdělávání - budou ho moci sebou vozit na vzdělávací kurzy. Předpokládá se, že některé výukovémateriály budou v elektronické podobě. V této chvíli nemá organizace k dispozici, žádný volný notebook, který byse dal pro tyto aktivity využít. Fotoaparát budou moci účastnici kurzů využít k zachycení některých názornýchcvičení (a to jak k fotografování, tak i k natočení krátkého videa) např. v rámci plánovaného kurzu Pravidla šetrnésebeobrany apod.Flipchart pak bude využíván jako výuková pomůcka v případě kurzů, které se budou realizovat v sídle žadatele.

Hlavní cílem projektu je zvyšování kvality a rozšíření poskytovaných sociálních služeb, a to prostřednictvím specifického vzdělávání zaměstnanců a managementu organizace. Tento cíl bude realizován prostřednictvím prohloubení vzdělání u zaměstnanců organizace. Specifickým cílem projektu bude stabilizace pracovních míst u žadatele. Díky realizaci projektu dojde k větší možnosti uplatnění vyškolených zaměstnanců na trhu práce v současné pozici a především v budoucím čase. Efektem projektu bude, že dojde k zabránění případné sociální exkluze.
Vzdělávací aktivity probíhají od 1.10.2013 do 31.5.2015 Vedení a organizace projektu probíhají od 1.9.2013do 31.5.2015 Pořízení nezbytného vybavení pro realizaci projektu proběhlo od 1.9.2013 do 30.9.2013

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám Popis a způsob zapojení cílové skupiny: V rámci projektu se bude vzdělávacích aktivit účastnit 7 zaměstnanců organizace. Přes koordinátora bude zaměstnancům předložen plán a harmonogram vzdělávacích aktivit. Vzdělávací aktivity budou pro zaměstnance povinné právě s odkazem na zachování pracovních míst. Školení se budou účastnit tyto skupiny zaměstnanců: vedoucí pracovníci, sociální pracovnici a pracovníci v sociálních službách. Z důvodů snahy o nenarušení pracovního režimu, se bude žadatel snažit o to, aby kurzy probíhaly v co největším počtu mimo pracovní doby jejich účastníků. Důvodem je, aby byla zachována plynulost poskytovaných sociálních služeb. Vazba aktivit projektu na potřeby cílové skupiny: Plánované vzdělávací aktivity jsou určeny zaměstnancům žadatele. Přínosem pro danou skupinu je především získání případně prohloubení odborných znalostí a dovedností, jež zvýší uplatnitelnost zaměstnanců na trhu práce v novém zaměstnání v oboru. Přispěje k většímu zájmu o poslání zaměstnání, prohloubení komunikace a vztahu se zaměstnavatelem a tak i upevnění stávajícího i budoucího pracovního místa. Vzdělávání jako celek povede k efektivnějšímu využití lidských zdrojů i ke zvýšení přidané hodnoty lidské práce v organizaci. Školení zaměstnanců povede k uspokojování jejich potřeb - především pocitu seberealizace a potřebnosti. Zvýšením svých osobních kvalit jim poroste i sebevědomí.