Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Cílem vedení Plzeňského kraje je transparentní řízení kraje, tedy řízení, kdy má veřejnost možnost co nejvíce rozumět přijímaným rozhodnutím na základě veřejně dostupných informací. V logické návaznosti na v minulosti realizované projekty předkládá žadatel projektový záměr s názvem Transparentní Plzeňský kraj, jehož cílem je především vytvoření dlouhodobého strategického dokumentu Strategie transparentního Plzeňského kraje.

Strategii bude předcházet analýza současného stavu a bude podpořena prezenční formou školení a elearningovým kurzem pro cílovou skupinu. Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci Krajského úřadu Plzeňského kraje a zastupitelé Plzeňského kraje. Hlavními přínosy projektu bude koncepční zmapování současných potřeb veřejnosti v oblasti zveřejňování informací, zvážení vhodnosti jejich zveřejňování z pohledu legislativy. Na základě těchto dílčích výstupů pak s přihlédnutím k potřebám cílových skupin definování cílového stavu včetně vymezení jednotlivých opatření pro jeho dosažení. Opatření se budou týkat především úpravy SW aplikací a nastavení procesů a budou finančně ohodnocena.

Realizace projektu bude zajištěna čtyřčlenným realizačním týmem, který zajistí celkové naplnění aktivit a monitorovacích indikátorů. Po odborné stránce bude nejvýznamnější roli v projektu hrát Konzultant, který bude mít za úkol zpracovat analýzu současného stavu, Strategii transparentního Plzeňského kraje a aktivity podpořit školením pro cílovou skupinu.

Cílem projektu je vytvoření strategického dokumentu Strategie transparentního Plzeňského kraje, kdy následná realizace jednotlivých navrhovaných opatření přispěje k transparentnímu řízení kraje, tj. k řízení, kdy má veřejnost možnost co nejvíce rozumět přijímaným rozhodnutím na základě veřejně dostupných informací.
projekt je realizován bez partnerů.
Vlastní strategii předchází analýza současného stavu (03 - 07/2014) - v rámci této etapy je vytvořena podrobná mapa transparentnosti kraje, která zahrnuje jednotlivé oblasti, u kterých je vhodné procesy transparentnosti řešit. U každého tématu je popsán aktuální stav (co se týká procesů a zveřejňování informací) a případně je uveden návrh změny nebo úpravy tam, kde je identifikován nedostatek nebo prostor ke zlepšení. Následujícím krokem je zpracování návrhové části, tj. vlastní Strategie transparentního Plzeňského kraje (08/2014 - 02/2015). Dále budou připraveny odpovídající školící materiály a formou eLearningu a prezenční formou a dojde k proškolení vedoucích zaměstnanců KÚPK a zastupitelů kraje (02 - 04/2015).
Analýza současného stavu Strategie transparentního Plzeňského kraje E-learningový kurz a Prezenční školení
Projekt není realizován s mezinárodní spoluprací.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Politici územných samosprávných celků včetně volených zástupců územných samosprávných celků. Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřizené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci.