Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Záměrem projektu je poskytování odborného sociálního poradenství  v oblasti zaměstnávání imigrantů a azylantů žijících na území kraje Plzeňského, Jihočeského a Jihomoravského. Cílem poradenství je integrace imigrantů a azylantů na trh práce a udržení se na něm. V kraji Plzeňském jsme doposud poskytovali své služby 1x týdně a v kraji Jihočeském 2,5 dne v týdnu. Z praxe se jeví takováto doba nedostatečná z hlediska množství klientů, časové náročnosti a efektivnosti poskytovaných služeb. Při nedostatku času není věnován dostatečný prostor problémům klienta i čas na individuální sociální poradenství se zkracuje. Efektivnost služby je poté snížena. Je proto potřeba rozšířit dobu poskytování poradenství. V Jihomoravském kraji je zase potřeba tuto sociální službu udržet a rozšířit o její poskytování v integračním středisku. Zároveň bylo zjištěno, že poradenství by mělo být ve zvýšené míře zaměřeno na integraci na trh práce. Integrace na trh práce je pro cizince, kteří v České republice žijí významná, zejména s ohledem na skutečnost, že pracovní uplatnění znamená soběstačnost cizince a omezuje tím jeho závislost na sociálních dávkách. Kromě toho předchází vzniku nežádoucích sociálně patologických jevů jako je kriminalita, zneužívání návykových látek, výtržnictví apod. Pomoc a podpora při integraci na trh práce přispívá k rychlejšímu a dlouhodobému začleňování do společnosti a také k předcházení či zamezování klientského systému Cizinci se na základě projektu seznámí s právy a povinnostmi zaměstnavatele i sebe samých a budou moci využít individuální pomoci odborného pracovníka. Nedílnou součástí projektu je vytvoření brožury s názvem Sociální práce s imigranty a azylanty. Poznatky budou čerpány nejen z dostupné literatury, která v této oblasti není příliš bohatá, ale i z praktických zkušeností získaných v rámci projektu. Cílem je vytvořit ucelenou publikaci o sociální práci s imigranty a azylanty zejména se zaměřením na odborné sociální poradenství v oblasti zaměstnávání.

Hlavním cílem projektu je poskytování odborného sociálního poradenství se zaměřením na oblast trhu práce a na integraci imigrantů a azylantů do pracovního procesu v kraji Jihočeském, Plzeňském, a Jihomoravském. Cíli poskytovaného poradenství bude a) ukázat cizincům usazeným v příslušných krajích možnosti v oblasti vzdělávání a zaměstnávání, b) snaha o potlačení klientského systému zaměstnávání cizinců, který často vede k jejich vykořisťování, ponižování či nedodržování lidské důstojnosti, a který je velmi rozšířen, c) snížení počtu nezaměstnaných, d) vytvoření brožury Sociální práce s imigranty a azylanty. Snahou je vytvořit ucelenou brožuru o sociální práci s imigranty a azylanty zejména se zaměřením na odborné sociální poradenství v oblasti zaměstnávání.

Nejsou.

Projekt má 5 fáze. Přípravná fáze bude trvat 1 měsíc. V této fázi bude probíhat zejména distribuce letáků přeložených do několika jazykových mutací na instituce, se kterými cizinci přicházejí nejčastěji do styku. Další fází je poskytování odborného sociálního poradenství v kraji Jihočeském, Jihomoravské a Plzeňském. Předpokládaný počet podpořených osob během projektu byl stanoven na 500. Třetí fází bude tvorba publikace Sociální práce s uprchlíky a imigranty, která bude vytvořena především na základě poznatků získaných ze sociálního poradenství v krajích během prvního roku realizace projektu bude koordinátor vytvářet publikaci, která bude k dispozici všem osobám, které o ní projeví zájem. Publikace bude vytvořena ve třech jazykových mutacích a bude k dispozici jak v elektronické, tak i tištěné podobě. Čtvrtou fází projektu je průběžná informační kampaň, která proběhne 4x za dobu trvání projektu a poslední závěrečná fáze se bude zabývat evaluací projektu.

Není.


Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu