Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku je organizační složka státu a je součástí Hasičského záchranného sboru ČR.

Posláním školy, založené v roce 1967, je především vzdělávání v oboru požární ochrany.

Od svého zřízení škola sloužila především potřebám profesionálních hasičů a záchranářů. Třídami školy prošla v minulosti podstatná část dnešních příslušníků HZS ČR a pracovníků v oboru PO v ČR. Mnozí z nich zastávají v požární ochraně významné funkce. V roce 1991 bylo zavedeno čtyřleté denní studium pro absolventy základních škol. Za významný mezník v historii školy lze považovat rok 2002, kdy bylo otevřeno studium na Vyšší odborné škole, prováděné kombinovanou formou studia. Škola zahájila vzdělávání v tomto typu studia jako první škola v rezortu MV.

Významnou činností školy je zajišťování odborné způsoilosti příslušníků HZS. To se děje zejména prováděním odborné přípravy k získání osvědčení o odborné způsobilosti a odborné přípravy k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, které mají zejména podobu kurzů zakončených samotnou zkouškou odborné způsobilosti. Právě v oblasti kurzů pro příslušníky a občanské zaměstnance škola již několik let realizuje nové formy výuky se zaměřením na využití moderních technologií a především s důrazem na elektronické formy vzdělávání. Škola například zavedla možnost ověřování odborné způsobilosti příslušníků formou testů dostupných přes webové rozhraní pro celý HZS ČR.

Škola plní úkoly v oblasti specifického vzdělávání a odborné přípravy vyplývající z platné legislativy zejména zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. K naplnění těchto úkolů je třeba mít průběžně aktualizovaný elektronický vzdělávací systém a nový informační vzdělávací systém, které budou využívat nové, moderní prvky formy výuky (u EVS interaktivní e-learning u IVS snadno dostupné aktuální informace).

Obsahem projektu je navázat na podporovanou činnost výzvy "Rozvoj vzdělávacích programů včetně distančních forem vzdělávání (vč. e-learningů)" zefektivněním a inovací elektronického vzdělávacího systému instalací a konfigurací vhodných nástrojů pro vytvoření a aktualizaci audiovizuálních přednášek a redakčního systému a vytvořením informačního vzdělávacího systému pro příslušníky a zaměstnance Hasičského záchranného sboru ČR, instalací a konfigurací systému. Projekt reaguje na potvrzený zájem cílové skupiny o elektronické formy vzdělávání a koresponduje tak s cílem oblasti podpory ve smyslu inovačního posílení institucionální kapacity ve smyslu zefektivnění vzdělávání a odborné přípravy zaměstnanců.

Hlavní cíl projektu je posílení institucionální kapacity a výkonu veřejné správy efektivnějším vzděláváním příslušníků a civilních zaměstnanců Hasičského záchranného sboru ČR a multiplikaci efektu tohoto vzdělávání mezi orgány veřejné správy. Dílčí cíle projektu: 1) zjištění vlastnosti inovace elektronického vzdělávacího systému a vytvoření informačního vzdělávacího systému na základě provedené analýzy, 2) v elektronickém vzdělávacím systému vytvoření maximálně 9 nových e-kurzů, 3) ověření vybraných e-kurzů v rámci pilotních běhů pro 450 osob z řad CS, 4) vytvoření a kofigurace informačního vzdělávacího systému do uživatelsky přívětivé podoby, 5) vytvoření max. 10 průřezových témat pro informační vzdělávací systém, která budou mít informační charakter a potenciál pro cílovou skupinu, 6) vyhodnocení fungování elektronického vzdělávacího systému, informačního vzdělávacího systému a pilotních běhů e-kurzů.
Na projektu se nepodílí žádní partneři.
Projekt je realizován prostřednictvím na sebe navazujících klíčových aktivit: KA1 - vytvoření analýzy vzdělávacích potřeb v oblasti dalšího vzdělávání pro HZS příslušníky KA2 - inovace elektronického vzdělávacího systému (EVS) KA3 - tvorba maximálně 9 nových e-learningových kurzů KA4 - pilotní běh kurzů a informačního vzdělávacího systému KA5 - vytvoření informačního vzdělávacího systému (IVS) KA6 - vyhodnocení pilotních běhů e-kurzů a efektivita využití elektronického a informačního vzdělávacího systému KA7 - řízení projektu
Na základě vytvořené analýzy vzdělávacích potřeb v oblasti dalšího vzdělávání pro HZS příslušníky byly vytvořeny podklady pro tvorbu IVS a EVS. Byly rovněž konkretizovány požadavky vyplývající z analýzy na obsah jednotlivých kurzů, které byly uvedeny v předmětném zadání výběrového řízení. Výběrové řízení bylo ukončeno. V současné době dodavatel služeb vypracovává předmětné součásti IVS a EVS.
V rámci projektu neprobíhá žádná mezinárodní spolupráce.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou jsou všichni zaměstnaci a příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR.