Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Pro zajištění efektivního výkonu veřejné správy v gesci MPSV (dale jen MPSV) je nezbytná aplikace a zavedení moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti fungování MPSV. Projekt se zaměřuje na vytvoření moderního úřadu, jehož výkon státní správy a výkon veřejných služeb bude podpořen nejmodernějšími prostředky ICT. V této souvislosti je potřeba zohlednit fakt, že podpůrné nástroje (např. ICT, informační systémy, vnitřní předpisy, atd.) jsou vždy jen nástrojem a klíčovou roli v efektivitě jejich fungování hraje především člověk, zaměstnanec MPSV a všechny ostatní cílové skupiny, které tyto nástroje obsluhují, provozují a využívají. Proto budou veškeré aktivity projektu zaměřeny na sběr, zpracování, předávání znalostí a zkušeností s řízením projektu v oblasti veřejné správy. Projekt komplexně řeší jak přípravné procesy k rozhodování o změnách (vytvoření projektové kanceláře k řízení klíčových aktivit projektu a  zpracování analýzy zaměřené na optimalizaci struktury nákladů a  na efektivní rozvoj informatiky na MPSV s propojením cílů  s IT cíli a vytvoření plánu pro efektivní podporu  výkonu veřejné správy a veřejných služeb pomocí IT), tak identifikaci strategií a poslání MPSV s vypracováním pravidel a procesních modelů k vytvoření předpokladů pro reorganizaci tohoto ústředního orgánu a řešení průřezových agend více rezortů (oblast řešení agend v návaznosti na nově vytvářené Jednotné inkasní místo ze strany MF ČR), tak zejména nově vytvoření procesy ve věcných agendách, kterými se zajistí implementace zpětné vazby s uživateli veřejných služeb a služeb veřejné správy včetně analýz, průzkumů, trendů ke zvýšení dostupnosti a kvality. Projekt tak reaguje na dlouhodobé strategie MPSV, programové prohlášení vlády ČR z roku 2010, jakož i na usnesení vlády ČR č. 302/2009. Projekt má úzkou vazbu na usnesení vlády ČR č. 757/2007 a pozitivní dopad na většinu vrcholů hexagonu veřejné správy.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity vybraných vnitřních procesů MPSV prostřednictvím jejich optimalizace. Cílů projektu bude dosaženo díky realizaci klíčových aktivit, které jsou zaměřeny na jednorázovou komplexní implementaci kvalitativních opatření zaměřených na zefektivnění činnosti organizace a následně jsou nastaveny směrem k dlouhodobé udržitelnosti. Dílčí cíle projektu: - Zvýšení kvality poskytovaných služeb - Snížení administrativní náročnosti úřadem realizovaných činností - Snížení nákladů na podpůrné činnosti - Zvýšení efektivity vynakládaných vstupů - Transfer znalostí a zkušeností vybraným pracovníkům úřadu - Vytvoření komunikačních platforem
Projekt nemá partnera.
Právní akt „Podmínky použití prostředků pro realizaci projektu CZ 1.04/4.1.00/59.00042“ byl vydán 5.5.2011. Projekt je realizován 24 měsíců na základě 6ti klíčových aktivit: 01 – Nastavení systému projektového řízení, 02 - Optimalizace systémů IT, 03 – Vytvoření procesního modulu agend v gesci MPSV v návaznosti na koncepci JIM, 04 - Nová strategie zaměstnanosti, 05 - Komunikační platforma k důchodové reformě, 06 - Komunikační platforma k reformě sociálních služeb.
Výsledky a inovativnost projektu lze shrnout do následujících bodů: 1. Jeden nově vytvořený produkt - výstup z KA 1 - projektová kancelář - vypracovaná jednotná metodika řízení projektů na MPSV. 2. Tři nově vytvořené produkty - výstupy z KA 2 - Optimalizace systémů IT - revize a optimalizace struktury nákladů na IT v gesci MPSV, analýza k informační koncepci MPSV, dokument zaměřený na technickou proveditelnost reforem na MPSV v oblasti IT. 3. Dva nově vytvořené produkty - výstupy z KA 3 - Vytvoření procesního modelu agend v gesci MPSV v návaznosti na koncepci JIM - komplexní analýza řešení zbytkových agend MPSV v návaznosti na realizaci nové koncepce JIM, vypracování pravidel pro fungování nového procesního modelu. 4. Tři nově vytvořené produkty - výstupy z KA 4 - Nová strategie zaměstnanosti - strategie, případová studie jejíž součástí jsou terénní šetření, procesní pravidla řízení včetně vzdělávání. 5. Dva nově vytvořené produkty - výstup z KA 5 - Komunikační platforma na důch. reformu - metodika pro vedení budoucí celospolečenské kampaně (vč. vytvoření databází subjektů dotčených reformou), platforma skládající se z modulů (strategické plánování, monitoring sociálních rizik, predikce vývoje trhu práce, příjmové skupiny obyvatel, postavení zaměstnavatelů a OSVČ, další). 6. Dva nově vytvořené produkty - výstupy z KA 6 - Komunikační platforma k reformě sociálních služeb - metodika, optimalizace potřebnosti sociálních služeb. 7. Realizace reforem je inovativní zavádění změn výkonu veřejné správy a v oblasti poskytování veřejných služeb. Implementace reforem v praxi znamená nutnost zavádění moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti úřadu a služeb, které poskytuje. Projekt Efektivní služby MPSV se zaměřuje na vytvoření moderního úřadu, který bude podpořen nejmodernějšími prostředky ICT.
Projekt je realizován bez mezinárodní spolupráce.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Primární cílovou skupinou projektu je vedení MPSV, sekundární jsou vybraní zaměstnanci ústředí MPSV a vybraní zaměstnanci ÚP.