Veřejný detail projektu

Informace o projektu

 

Agentura pro rozvoj Broumovska, prostřednictvím projektu Podpora zaměstnatelnosti osob se základním vzděláním na Broumovsku, nabízí šedesáti zájemcům z regionu se základním vzděláním, případně vyučeným v oborech, o které není na místním trhu práce zájem, zlepšit šance na získání nového zaměstnání.

Cílem projektu, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky, je zvýšení zaměstnatelnosti obyvatel Broumovska zvýšením a osvojením nových znalostí a dovedností, zvýšením motivace k pracovnímu uplatnění a individuální podpora po celou dobu účasti v projektu. Uchazeči se o sobě dozvědí, která práce jim vyhovuje, naučí se nové věci z oblasti hledání práce a pracovněprávních záležitostí a hlavně získají odborné dovednosti v rámci rekvalifikace.

Projekt byl zahájen dvoudenním setkáním zájemců o zaměstnání v sále Kreslírny broumovského kláštera, kde proběhla úvodní prezentace projektu. Zájemce vytipoval místní úřad práce.  Na základě dotazníku a krátkého pohovoru bude vybráno v první fázi projektu 30 účastníků. Následovat bude testování účastníků pracovní diagnostikou Comdi, která je založena na principu sebepoznání. Každý z účastníků tak dojde ke zjištění svých vědomostí, schopností, dovedností, profesních předpokladů a možností uplatnit se na trhu práce.

Během dubna a května je plánován motivační kurz, vzdělávací program a odborné rekvalifikace v činnostech, pro které budou mít účastníci projektu předpoklady a které jsou pro region Broumovska perspektivní. V úvahu přichází údržba zeleně a veřejných ploch, práce s křovinořezem, obsluha motorové řetězové pily, zednické, natěračské, tesařské a zámečnické práce a úklid. Při hledání pracovního využití bude Agentura pro rozvoj Broumovska spolupracovat s Dobrovolným svazkem obcí Broumovska, Podnikatelským klubem a úřadem práce.

Druhá fáze projektu proběhne v roce 2013.

 

Cílem projektu je dlouhodobý profesní rozvoj účastníků projektu - skupiny obyvatel Broumovska se základním vzděláním, případně vyučením, která je ohrožena sociálním vyloučením, zvýšením jejich zaměstnatelnosti obnovením jejich základních pracovních návyků, zvýšením a osvojením znalostí a dovedností, zvýšením motivace k pracovnímu uplatnění a individuální podporou po celou dobu účasti v projektu. Cílem projektu je rovněž navázat na dosavadní aktivity žadatele v sociální oblasti a rozšířit jeho působení v poradenství a vzdělávání.
Potenciální účastníci budou vybráni na úvodní schůzku projektu na základě doporučení kontaktního pracoviště ÚP v Broumově a skupina 60 osob bude absolvovat pracovní diagnostiku Comdi B. Na základě výsledků diagnostiky budou zařazeni do motivačního kurzu a vzdělávacího programu, který bude zaměřen na přípravu uchazečů k nástupu do zaměstnání. Část účastníků bude zařazena na vhodnou rekvalifikaci, pro kterou budou mít předpoklady, které odpovídající výstupům z diagnostiky a motivace. V návaznosti na předchozí aktivity budou účastníci zaměstnáni APRB na práce charakteru údržby a oprav. Práce budou probíhat ve dvou etapách od června 2012 do února 2013 a od března do listopadu 2013. Během zaměstnání budou probíhat pravidelná setkání s účastníky ke zvýšení jejich motivace, zapojení do zaměstnání a k sestavení individuálních plánů pro jejich další uplatnění. Po celou dobu zaměstnání bude účastníkům k dispozici individuální poradenství.
Minimálně jednu z klíčových aktivit projektu, kterými jsou pracovní diagnostika Comdi modul B, vzdělávací program, motivační kurz, odborná rekvalifikace, individuální poradenství a zaměstnání, bude absolvovat celkem 60 účastníků projektu. Je plánováno, že minimálně 20 účastníků projektu v obou fázích (v roce 2012 a 2013) nastoupí rekvalifikaci a 15 z nich bude úspěšně absolvovat rekvalifikace. Plánovaným výsledkem projektu je vznik 10 pracovních míst v oblastech, které budou identifikovány pracovní diagnostikou a zástupci projektového týmu, jako nejvhodnější pro účastníky projektu s perspektivou následného trvalého zaměstnání. Místa jsou plánována na dobu určitou v trvání 9 měsíců, pro část účastníků z 1. fáze 7 měsíců. 10 míst bude zřízeno v první fázi projektu v roce 2012. V druhé fázi projektu v roce 2013 budou místa obsazena jinými účastníky.
Projekt nepočítá s mezinárodní spoluprací.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou projektu jsou nezaměstnaní z regionu Broumovska se základním vzděláním, případně vyučení v oborech, o které není na místním trhu práce zájem.