Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Prostřednictvím klíčových aktivit dojde k naplnění hlavního cíle projektu, který směřuje ke zlepšení kvality výkonu SPOD na OSPOD Polička podporou implementace a naplňování standardů kvality SPOD. Obsah projektu tvoří komplexní celek klíčových aktivit: 1. personální zabezpečení výkonu SPOD - navýšení počtu zaměstnanců o 1 nového sociálního pracovníka pro výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí. Pracovník bude trvale monitorovat inovativní přístupy a postupy. Bude též koordinovat činnosti subjektů se vztahem k ochraně práv dítěte z pozice OSPOD; 2. profesní vzdělávání pracovníků OSPOD - každý z pěti pracovníků OSPOD se zúčastní v průměru devíti dnů akreditovaných vzdělávacích kurzů (celkem 45 dní vzdělávání) a nákup odborné literatury z oblasti SPOD; 3. supervize - skupinové i individuální; 4. vytvoření vhodných podmínek pro práci s klienty, vybavení pracovníků OSPOD - nákup vybavení ve vazbě na 1 nově vytvořenou pracovní pozici sociálního pracovníka, rekonstrukce prostor pro klienty; 5. doplnění webu Města Polička informacemi o činnosti OSPOD - rozšíření webových stránek Města Polička o sekci nazvanou "Aktivity a fungování OSPOD". 

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality výkonu SPOD na OSPOD Polička podporou implementace a naplňování standardů kvality SPOD. Dílčími cíli projektu jsou naplnění minimálního personálního standardu OSPOD, zvýšení znalostí, kvality a efektivity práce pracovníků OSPOD, zlepšení podmínek pro pracovníky OSPOD, vytvoření odpovídajících podmínek pro práci s klienty a zvýšení informovanosti o činnosti OSPOD. Cílů projektu bude dosaženo přijetím nového pracovníka OSPOD a zajištěním materiálového vybavení pro nového pracovníka, vzděláváním všech pracovníků OSPOD, podporou všech pracovníků OSPOD ze strany nezávislého kvalifikovaného odborníka, zajištěním vhodných prostor a materiálového vybavení pro komunikaci s ohroženými dětmi a rodinami a doplněním webových stránek města.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace