Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Žadatel se s počtem 129 zaměstnanců řadí mezi významné zaměstnavatel ve městě Odry a vzhledemk pokračující ekonomické recesi musí vždy zvažovat, zda investovat prostředky do pořízení moderní technologie nebo do vzdělávání zaměstnanců, proto uvítal možnosti výzvy EDUCA IV a podává žádost o dotaci.Do cílové skupiny jsme žařadili 41 osob. Cílové skupina absolvuje 2 vzdělávací programy zaměřené zejména na specifické vzdělávání v oblastech výroby keramických kachlí, doplňkemje obecné vzdělávání v oblastech potřebného uživatelského ovládání PC Kurzů. Specifické vzdělávání zajistí interní lektoři, doplňkovou část obecného vzdělávání zajistí externí dodavatel vybraný na základě výběrového řízení. Projekt bude realizován v sídle žadatele v Odrách.

Cílem projektu je rozšířit a prohloubit zejména specifickou kvalifikaci a vnitrofiremní zastupitelnost 41 zaměstnanců žadatele zejména v oblasti výroby keramických kachlí, čímž dojde k posílení konkurenceschopnosti žadatele a k posílení udržitelnosti pracovních míst jeho zaměstnanců. Pro dosažení cílů absolvuje cílová skupina prezenčně dva vzdělávací programy - klíčovým bude specifický program výroby keramických kachlí, doplňkem bude obecný program zaměřený na posílení potřebných PC dovedností; realizace projektu vznikne 9 nových specifických kurzů a 53 úspěšných absolventů kurzů. Zároveň bude posílen podnikový vzdělávací systém.
Projekt nemá partnery.
Realizace projektu je rozdělena do těchto klíčových aktivit: Klíčová aktivita č. 1 Klíčová aktivita je zaměřena na autorskou tvorbu 9 specifických kurzů a proškolení 30 výrobních pracovníků, vedoucího úseku, vedoucího provozu a technika v těchto 9 specifických kurzech zaměřených na výrobu keramických kachlí a tvarovek. Budou realizovány následující kurzy: - Procesy lisování a tažení tvarovek, Procesy lití tvarovek do forem, - Technologické postupy při přípravě a zrpacování nových glazur, - Technologie nanášení glazur na tvarovky, - Vypalovací procesy, - Zásady rozložení kachlů v pecích, - Nastavování a analýza pálicí křivky - Lepení a kompletace sestav kachlových kamen - Konstrukce a výroba rozmnožovacích zařízení Kličová aktivita č. 2 Klíčová aktivita je zaměřena na posílení obecných dovedností výrobních pracovníků - dělníku ve výrobě keramických kachlí, vedoucího provozu, techniků a vedoucího úseku v ovládání tabulkového procesoru a databázového programu dle jejich vzdělávacích potřeb. Budou realizovány následující kurzy: - MS Excel II - MS Access I
41 Podpořených osob 1 Podpořená organizace 53 Úspěšných absolventů kurzů 9 Inovovaných produktů
Mezinárodní spolupráce není v tomto projektu zakomponována.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou projektu je 41 zaměstnanců. Dle pracovních pozic se jedná o: 1 manažera, 10 THP (vedoucí provozu, technici, vedoucí úseků), 30 výrobních pracovníků (dělníků-specialistů v oblasti výroby keramických kachlí).Dle věku se jedná o: 1 osobu do 25 let, 8 osob nad 50 let a 32 osob od 25-50 let. Dle pohlaví: 3 ženy, 38 mužů. Do cílové skupiny žadatel vybral osoby, u kterých identifikoval potřebu zvýšení zejména specifické kvalifikace a nízkou úroveň vnitrofiremní zastupitelnosti a oblasti výroby keramických kachlí. Tyto oosoby seznámil s předkládaným projektem a zjistil jejich vzdělávací potřeby prostřednictvím individuálních rozhovorů s jejich vedoucími pracovníky. Zaměstnanci vyjádřili o účast v projektu vysoký zájem, neboť si uvědomují důležitost posílení své specifické kvalifikace a vnitrofiremní zastupitelnosti pro udržení svého zaměstnání. Zaměstnanci absolvují v prezenční formě 2 vzdělávací programy zaměřené zejména na výrobu keramických kachlí, doplňkově-obecné vzdělávání: na uživatelské ovládání tabulkového procesoru a databázového systému. Absolvováním projektu dojde k prohloubení, rozšíření a oživení specifických znalostí v procesu výroby keramických kachlí tj. zejména v lisování a tažení tvarovek, nanášení glazůr na tvarovky, k prohloubení znalosti a dovednosti vypalovacích procesů, v konstrukci a výrobě rozmnožovacích zařízení, v lepení a kompletaci sestav kachlových kamen, v nastavování a analýze pálicí křivky ad. Dojde k progresivnímu posílení konkurenceschopnosti žadatele na relevantním trhu.