Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Výstupem řady projektů realizovaných v předchozích výzvách OP LZZ v prioritě 5.1 Mezinárodní spolupráce je velká řada velmi kvalitních materiálů, které ale nemají srovnatelnou strukturu a jsou umístěny na různých webových stránkách, CD nosičích nebo ve formě tištěných brožur. K těmto materiálům se někdy jejich potenciální uživatelé obtížně dostávají. Jak ukázalo dotazníkové šetření mezi osobami z cílové skupiny, jsou informace týkající se všech otázek souvisejících se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením nedostatečné, roztříštěné, neucelené a obtížně k nalezení. Výsledky šetření dokladují, že pouze necelá 3 % respondentů považují informace týkající se možností vstupu na trh práce pro OZP za komplexní a snadno dostupné, 43 % za nekompletní a s nutností je dohledávat, 51,5 % za minimální nebo vůbec žádné a 3 % nic o dané problematice nevědí.

Je tedy potřebné, aby inovativní materiály reflektující současné moderní směry, trendy a příklady dobré praxe převzaté ze zahraničí měly srovnatelnou strukturu a byly umístěny na jednom portálu vybaveném přehlednou navigací umožňující snadnou orientaci v těchto dokumentech. Kromě toho inovativní struktura portálu umožní přístup k těmto informacím i prostřednictvím mobilních telefonů všech operačních systémů, což je vysokou přidanou hodnotou daného uspořádání na rozdíl od běžných aplikací pro chytré telefony. Toto moderní technologické řešení navíc zajišťuje možnost dalšího rozvíjení portálu bez nároků na dodatečné financování mobilních aplikací.

Projekt předkládá naprosto jednoznačně inovativní komplexní náhled na problematiku osob s disabilitou a jejich přístup k pracovním příležitostem. Shromáždění informací založených na přenosu zkušeností z řady rozvinutých zemí týkajících se pracovního uplatnění a postihujících různé aspekty této problematiky - od faktické fyzické dostupnosti práce odvíjející se od modifikace domácího prostředí, přes plánování další profesní kariéry, možnosti pracovního uplatnění i v rámci pobytových zařízení, využívání alternativních úvazků, problematiku cestování až po edukace zaměstnavatelů - je samo o sobě inovativní. Přidáme-li intuitivní uspořádání a user friendly přístup k těmto informacím na portálu včetně on-line poradny pro uživatele máme v ruce účinný nástroj.

 

V souladu s hlavními cíli výzvy je projekt zaměřen na podporu mainstreamingu a diseminace výstupů projektů realizovaných v oblasti podpory 5.1 Mezinárodní spolupráce. Reálným cílem projektu je prostřednictvím tematické sítě 7 spolupracujících pracovišť - Zmapovat všechny relevantní výstupy projektů týkající se pracovního uplatnění OZP - Vytvořit nadstavbový inovativní nástroj napomáhající cílové skupině osob se zdravotním postižením k lepšímu přístupu na trh práce - Pilotně otestovat tento nástroj - Zajistit jeho šíření mezi OZP a cílovou skupinu nestátních neziskových organizací i policy-makerů zabývajících se péčí o OZP.
- KAZUIST, spol. s r.o. – Třinec - Asistence o.s. – Praha 2 - DAMACO Group, s.r.o. – Praha 6 - MAS LUŽNICE, o.s. – Sudoměřice u Bechyně - Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou - Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o. - Ostrava
Žadatel + 6 partnerů se spojilo za účelem vytvoření tematické sítě spolupracujících pracovišť, která realizovala projekty OP LZZ v oblasti 5.1 Mezinárodní spolupráce. Výstupy těchto projektů byly prostudovány a již ve fázi přípravy tohoto projektu byly určeny ty, které budou využitelné pro vznikající nadstavbový výstup. Ten bude dále sloužit jak samotným OZP, tak NNO zabývajícím se péčí o tyto osoby. Před umístěním na portálu budou všechny tyto vhodné inovativní materiály podrobeny analýze a upraveny experty z partnerských organizací (každý z autorů bude zodpovědný za úpravu svého materiálu) tak, aby působily jednotně a přehledně. Následně bude vytvořen user friendly rozcestník a on-line poradna zajišťující získání všech potřebných informací z oblasti zaměstnávání a přístupu na trh práce pro OZP. Tento webový nástroj pomůže snadné orientaci v souboru dokumentů. Unikátním a inovativním prvkem bude při tvorbě portálu využití technologie Responsive web design (RWD) zajišťující dostupnost informací obsažených na portálu z jakéhokoli zařízení s internetovým prohlížečem - chytrého telefonu, tabletu a další mobilních zařízení. Tento inovativní nástroj bude pilotně otestován jak osobami z CS, tak zástupci organizací z CS, a v případě potřeby upraven tak, aby splňoval požadavky všech zúčastněných. Finální verze bude zdarma poskytnuta všem zájemcům. O nadstavbovém nástroji bude v rámci mainstreamingu informována co nejširší odborná i laická veřejnost, což zajistí síť sedmi partnerů podílejících se na projektu a disponujících kontakty na řadu dalších organizací činných v dané oblasti - jak nestátních organizací, tak složek státní správy (i na úrovni policy-makerů).
Výsledkem projektu bude ucelený přehled dokumentů (metodik, návodů, příkladů dobré praxe a dalších materiálů), reflektující zkušenosti převzaté z jiných evropských zemí, ve kterých je práce s cílovou skupinou osob se zdravotním postižením zaměřená na její zaměstnávání více rozvinuta. Tyto materiály budou oponovány experty z partnerských organizací, sjednoceny co do formy i obsahové provázanosti a umístěny na serveru www.netzp.cz, odkud budou dosažitelné i z mobilních zařízení, stejně jako on-line poradna pro OZP.
Pro získání zahraničních zkušeností byl vybrán partner z Portugalska - Centro de Reabilitacao Profissional de Gaia. Jedná se o neziskovou organizaci, která poskytuje komplexní služby pro handicapované osoby od roku 1992. Má devadesátičlenný pracovní tým, který vykazuje ročně přes 5 000 intervencí u více než 2 400 klientů. Kromě přímé péče o OZP poskytuje i konzultační služby dalším organizacím, zaměstnavatelům, zdravotním pojišťovnám a úřadům práce. Centrum bylo oceněno evropskou cenou za kvalitu péče EQUASS.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

- Osoby se zdravotním postižením - Nestátní neziskové organizace - Ústřední orgány státní správy a jimi zřizované instituce - Úřad práce ČR - Výzkumné a vzdělávací instituce - Zaměstnavatelé