Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt se zaměřuje na posílení stability soudržnosti obyvatelstva prostřednictvím podpory komunitní spolupráce, kdy realizací projektu dojde k dokončení nastavení procesu komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb (dále KPSS) v Pardubicích, jejímu ověření realizací a vyhodnocení. Snahou projektu je dovybudování trvale udržitelných struktur, které zabezpečí funkčnost sociálních služeb, a to zejména v oblasti plánování služeb, pravidel pro jejich poskytování, efektivity vynakládání finančních prostředků, definování rolí, odpovědností a kompetencí, tvorby systému sběru dat potřebných k plánování sociálních služeb.

Hlavní náplní projektu bude dokončení a zlepšení již zahájeného procesu KPSS v podobě akčních plánů, jejich vyhodnocení a donastavení celého procesu tak, aby byl co nejefektivnější.

Cílem projektu je posílení sociální stability a soudržnosti obyvatelstva a omezení sociálně patologických jevů prostřednictvím komunitního plánování sociálních služeb.
Projekt nemá partnera.
Aktivity projektu: 1. Nastavení dostupné a udržitelné sítě sociálních a souvisejících služeb 2. Nastavení toků informací pro proces KPSS a pro řízení sítě sociálních a souvisejících služeb ve městě 3. Monitoring a evaluace 4. Zkvalitnění plánovacího procesu 5. Informování veřejnosti
Hlavní výstupy projektu: 1. Akční plán 2. Metodika procesu sběru dat pro proces KPSS, trvalé nastavení komunikace a zpětné vazby v procesu KPSS 3. Evaluační zpráva 4. Platforma lidských zdrojů
V rámci projektu není realizována.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Zadavatelé sociálních služeb