Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na rozšíření a prohloubení odborných znalostí a praktických dovedností sociálních pracovníků působících na území Zlínského kraje. Bude se jednat o sociální pracovníky krajského úřadu, obecních úřadů a sociální pracovníky poskytovatelů sociálních služeb. Kraj tímto projektem systematicky řeší jak doplnění kvalifikace nezbytné pro výkon povolání sociálního pracovníka, tak celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků, což je povinnost, kterou jim ukládá zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Vzhledem k tomu, že ve Zlínském kraji chybí systematické vzdělávání pro sociální pracovníky, zpřístupní se jim tak možnost k potřebnému vzdělání, bez kterého by nemohli svou práci vykonávat. Sociální práce je odborná činnost, která vyžaduje kvalifikovanou přípravu, osobní zralost a zkušenosti. Formy a metody sociální práce se neustále vyvíjejí tak, jak to vyžadují potřeby jednotlivců, skupin a společnosti. Vznikají nové typy sociálních služeb a činností, které vycházejí z nových teoretických poznatků. Sociální práce patří mezi náročné pomáhající disciplíny, k jejichž úspěšné realizaci patří umění sebereflexe a možnost supervize. Vzhledem k častému výskytu syndromu vyhoření je nutné, věnovat pozornost také psychohygieně. Jednou z klíčových aktivit projektu jsou vzdělávací kurzy, které reflektují současné potřeby sociálních pracovníků a svou odborností a širokým rozsahem na tyto potřeby reagují. Samostatnou problematikou je pilotní zavedení supervize. Souběžně proběhne i vzdělávání vybraných sociálních pracovníků, kteří budou v budoucnu kvalifikovaně poskytovat supervizi sociální práce jiným organizacím v regionu. Vyškolení supervizorů by mělo být zaměřeno na zkvalitnění sociální práce a osobnostní růst pracovníka. Díky projektu také následně dojde ke zvýšení kvality provádění sociální práce na území Zlínského kraje a ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb.

Všeobecným cílem projektu je zvýšení kvality sociální práce formou vzdělávání a supervize sociálních pracovníků působících na KÚZK a v obecních úřadech pověřených obcí, obcí s rozšířenou působností a v organizacích poskytujících sociální služby. Specifické cíle projektu: - Podpora zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb. - Zvýšení kvalifikace cílových skupin absolvováním akreditovaných kvalifikačních kurzů. - Rozšíření a prohloubení odborných znalostí a praktických dovedností sociálních pracovníků (zákonná podmínka pro výkon sociální práce). - Zajištění pravidelných supervizí pro sociální pracovníky. - Vyškolení supervizorů sociální práce v regionu. - Zvýšení kvality provádění sociální práce na území Zlínského kraje.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu