Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Předkládaný projekt navazuje na předchozí IP s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II. (CZ.1.04/3.1.00/05.00052) realizovaný v období od 1. 11. 2011 do 31. 10. 2013.Projekt se zaměřuje na systémovou podporu procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na úrovni 21 obcí s rozšířenou působností i Jihomoravského kraje, další podporu jejich vzájemného partnerství a na vznik udržitelných nástrojů pro zefektivnění nastavení a řízení sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji.Realizací klíčových aktivit projektu dojde ke zefektivnění procesů plánování dostupnosti sociálních služeb na místní i regionální úrovni a na základě vzájemné spolupráce bude vytvořena strategie pro následující tříletéobdobí. Prostřednictvím inovativního prvku - multidisciplinárních týmů bude zajištěna provázanost tříúrovňového systému síťování sociálních služeb od obcí s rozšířenou působností, přes okresy po krajskou úroveň. K řízenísítě sociálních služeb v JMK budou vytvořeny inovativní nástroje pro měření, hodnocení efektivnosti poskytovaných sociálních služeb a pro zvyšování kvality sociálních služeb prostřednictvím kontrolních šetření a auditů kvality. V neposlední řadě bude realizována řada informačních akcí, jako jsou veletrhy sociálních služeb, kulaté stoly, konference a budou vydávány informační brožury napomáhající orientaci v problematice sociálních služeb.

Provázanost klíčových aktivit projektu zajistí zvýšení efektivnosti stávajících procesů plánování dostupnosti sociálních služeb a realizací inovativních prvků dojde k vytvoření optimální strategie řízení sítě sociálních služeb v JMK, jejíž nastavení významně přispěje ke zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb, čímž bude podpořeno další začleňování sociálně vyloučených osob na území JMK.

Cílem projektu je podpora sociálního začleňování vyloučených osob prostřednictvím vytvoření optimální a udržitelné strategie řízení sítě sociálních služeb v JMK, jejíž nastavení významně přispěje ke zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb a zvýší efektivnost stávajících procesů. Celkový cíl bude naplněn realizací dílčích cílů: 1. podpora a nastavení optimálního procesu plánování dostupnosti a síťování sociálních služeb na úrovni obcí s rozšířenou působností, okresů a kraje 2. vytvoření udržitelného nástroje pro měření a hodnocení efektivnosti sociálních služeb 3. podpora zvyšování kvality sociálních služeb prostřednictvím realizace kontrolních šetření a auditů kvality sociálních služeb 4. zvyšování informovanosti o sociálních službách a plánování jejich dostupnosti.
bez partnerů

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Zadavatelé sociálních služeb Základní jednotku procesu plánování dostupnosti sociálních služeb v JMK představují obce s rozšířenou působností, které realizují procesy KPSS na místní úrovni na základě smluv o spolupráci mezi Jihomoravským krajem a 21 ORP v JMK. Kraj tyto obce podporuje, metodicky vede a na základě výstupů místních plánovacích procesů vytváří strategické dokumenty. Výstupy spolupráce zadavatelů služeb - 21 ORP a Jihomoravského kraje pak ovlivňují poskytovatele a uživatele sociálních služeb. Celý proces komunitního plánování na území kraje řídí krajský koordinátor na OSV KrÚ JMK, který zprostředkovává toky informací mezi orgány kraje, obcemi s rozšířenou působností - Koordinátory KPSS 21 ORP, Pracovní skupinou pro komunitní plán JMK složenou na principu triády, metodiky KPSS a širokou veřejností. Krajský koordinátor bude členem realizačního týmu projektu, čímž dojde k provázání stávajících i plánovaných aktivit. Cílová skupina zadavatelů sociálních služeb je přímo zapojena do realizace všech klíčových aktivit, aby bylo dosaženo cílů projektu a došlo k uvedení výstupů do praxe. V rámci projektu je uplatňován princip společných setkávání, konzultací a spolupráce na obecní, okresní a krajské úrovni prolínající se celým plánovacím procesem. Aktivní spolupráce s obcemi je řešena prostřednictvím uzavřených smluv o spolupráci mezi krajem a 21 ORP. Hlavní motivaci pro zapojení jednotlivých obcí spatřujeme v možnosti aktivně podílet se na tvorbě koncepčních strategií, navazovat spolupráci, získávat aktuální informace a podněty pro zefektivňování řízení sítě služeb na místní úrovni.