Veřejný detail projektu

Informace o projektu

 Klíčové aktivity projektu:

1. Semináře pro pracovníky v sociálních službách

V jednom běhu předpokládáme celkem 368 hodin. Vzhledem k počtu některých profesí (pečovatelka) budou některá témata přednášena ve dvou bězích. Celkem bude počet hodin cca 480. Ke všem tématům obdrží posluchači sylaby i s odkazem na literaturu vhodnou k případnému individuálnímu sebevzdělávání v dané problematice. Po každé výuce budou mít posluchači možnost anonymního hodnocení lektora (přednes, schopnost zaujmout, přizpůsobení přednášky cílové skupině).

2. Semináře pro sociální pracovník

Celkem předpokládáme za dobu projektu odpřednášení 608 hodin. Ke všem tématům obdrží posluchači sylaby a seznam doporučené literatury. Po každé výuce budou mít posluchači možnost anonymního hodnocení lektora (přednes, schopnost zaujmout, přizpůsobení přednášky cílové skupině).

3.       Stáže – celkem počítáme cca 50 stáží v účastnických i jiných organizacích v rámci regionu.  

Celý projekt si klade za cíl zajistit odborné vzdělávání pracovníků dvou největších organizací poskytujících sociální služby v Uherském Hradišti, a to Oblastní charity Uherské Hradiště (nositel projektu) a Diakonie ČCE středisko Cesta Uherské Hradiště (partner projektu). Toto vzdělávání umožní nejen získání nových poznatků, ale v rámci stáží napomůže rovněž vzájemné komunikaci mezi pracovníky stejných profesí v různých organizacích a tím napomůže vytváření komplexního přístupu k systému sociálních služeb v uherskohradišťském regionu.
Diakonie ČCE - Středisko CESTA
V rámci realizace projektu bylo na začátku roku 2015 zřejmé, že původní nastavení monitorovacích indikátorů ve členění na sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách nebude možné z důvodů vývoje počtu sociálních pracovníků dodržet, proto byla předložena i schválena podstatná změna projektu v této oblasti a monitorovací indikátory se sledovaly souhrnem za všechny pracovníky. V rámci projektu proběhlo výběrové řízení na 35 kurzů, u 6 z nich byla výzva opakována, nakonec se podařilo zadat všechny kurzy. V rámci projektu probíhaly také odborné stáže, většinou jednodenní. V rámci projektu byly realizovány pravidelné měsíční porady projektového týmu.
V rámci projektu se realizovalo celkem 66 vzdělávacích akcí. Celkově se do vzdělávání zapojilo 173 pracovníků, z toho 43 sociálních pracovníků a 130 pracovníků v sociálních službách (18 mužů a 155 žen). Celkem bylo dosaženo 681 úspěšných absolventů kurzů, což bylo méně proti plánu(77%). Nenaplnění indikátoru je způsobeno tím, že se počítalo s určitou průměrnou velikostí vzdělávané skupiny, ale především u kurzů realizovaných pro sociální pracovníky v důsledku opakovaného výběrového řízení došlo k takové koncentraci kurzů, která neumožnila pracovníkům účast na více školeních (z provozních důvodů jednotlivých sociálních služeb). Projekt však přesto naplnil svůj cíl - zajištění růstu odborných znalostí a dovedností pracovníků dvou poskytovatelů sociálních služeb na Uherskohradišťsku. V rámci klíčové aktivity KA 03 Stáže účastníků projektu absolvovalo celkem 27 účastníků celkem 384 hodin stáží ve 24 zařízeních. Někteří účastníci měli stáž opakovaně. V závěru projektu byla v rámci klíčové aktivity KA 04 zpracována evaluace do podoby finálního produktu s názvem Návrh systému společného vzdělávání pracovníků organizací působících v sociální oblasti v regionu Uherské Hradiště. Jeho další využití se předpokládá např. při komunitním plánování sociálních služeb obce – regionu.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci obou zúčastněných organizací