Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Obecný cíl projektu: Obecným cílem předkládané projektové žádosti je zvýšit kvalifikaci a zaměstnatelnost osob ze sociálně vyloučených lokalit v Litvínově, především ze sídliště Janov, a tím zlepšit jejich současnou situaci na trhu práce. Specifické cíle projektu můžeme definovat následovně : 1) zlepšit u cílové skupiny dovednosti k vyhledávání a přijetí vhodného zaměstnání prostřednictvím posytnutí služby pracovní a bilanční diagnostiky 2) Poskytnout cílové skupině nezbytné pracovní a sociální poradenství ke snížení jejich sociálního vyloučení 3) zvýšit u cílové skupiny jejich kvalifikaci prostřednictvím rekvalifikačního vzdělávání 4) zprostředkovat pro cílovou skupinu dotovaná i nedotovaná pracovní místa
LIBUŠE o.s. Partner má zkušenosti z práce přímo v lokalitě Litvínov - Janov. V oblasti působí již 11 let, a to především ve formě ad hoc akcí pro děti a mládež (street akce, dětské dny a tematické kluby). Partner má aktuální zkušenosti rovněž z projektu RESTART - podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v obci Obrnice (CZ.1.04/3.2.01/19.00122), kde je partnerem projektu a má na starosti právě komunikaci a prezentaci projektu vůči osobám ze sociálně vyloučené lokality Obrnice. Zkušenosti získané v rámci probíhajícího projektu RESTART by tým partnera rád přenesl i do místních podmínek, tj. do sociálně vyloučených lokalit Litvínova (především sídliště Janov).

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou jsou příslušníci sociálně vyloučených romských komunit dle "Analýzy sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti " konkrétně oblast Janov a dvou dalších lokalit v Litvínově (ubytovna UNO a ubytovna U Bílého sloupu). V prvních fázích projektu připraví předkladatel projektu pro cílové skupiny informační a propagační balíček s cílem velmi jednoduchou formou představit cílové skupině skutečnosti, jak jim může projekt pomoci. Pro odstranění bariér, které brání cílovým skupinám do projektu vstoupit, připravil předkladatel projektu široké spektrum doprovodných opatření (úhrada nákladů na dojíždění do místa konání projektových aktivit, úhrada nákladů na péči o závislou osobu, případně úhrada nákladů za oběd bude-li to charakter projektových aktivit vyžadovat). Cílové skupiny budou oslovovány k účasti na projektu ve třech úrovních. První úroveň bude představována skupinovými poradenskými rozhovory, které budou realizovány za pomoci Úřadu práce v Litvínově. Druhá úroveň bude představována individuálními, zejména terénními poradenskými aktivitami, které budou realizovány za pomoci partnera projektu - Libuše o.s. Významnou formu oslovení cílové skupiny k účasti na projektu též budou sehrávat pracovníci partnerské organizace LIBUŠE, kteří bydlí přímo v sociálně vyloučené lokalitě Janov. Cílová skupina bude zapojena nejen přímo do poradenských a vzdělávacích aktivit projektu, případně aktivit směřující k návratu na trh práce, ale i do evaluačních a prezentačních aktivit projektu.