Veřejný detail projektu

Informace o projektu

 

Projekt si dává za cíl vytvoření projektové kanceláře resortu Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen "MMR")

 

 

 

pro projekty spolufinancované ze strukturálních fondů EU. Ačkoliv je MMR ustanoveno centrálním metodickým a

 

 

 

koordinačním orgánem politiky hospodářské a sociální soudržnosti pro období 2007-2013, je hlavním

 

 

 

koordinátorem příprav nového programového období 2014+ a zároveň je taktéž zřizovatelem Národního orgánu

 

 

 

pro koordinaci (NOK), který je zastřešujícím orgánem pro všechny operační programy v České republice

 

 

 

financované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, projekty realizované samotným MMR nejsou doposud

 

 

 

v rámci ministerstva centrálně řízeny a koordinovány, realizačním týmům není poskytováno jednotné metodické

 

 

 

poradenství apod. Neexistuje jednotná metodika řízení projektů MMR a neexistuje ani žádný informační (IT)

 

 

 

nástroj, pomocí kterého by bylo možné projekty monitorovat, kontrolovat a řídit.

 

 

 

V rámci projektu dojde v první fázi k analýze současného stavu řízení projektů na MMR, vč. procesní analýzy. Na

 

 

 

základě výstupů analýzy dojde k návrhu nejvhodnějšího modelu projektové kanceláře a k jejímu organizačnímu

 

 

 

ukotvení v rámci ministerstva. Výstupem první fáze projektu bude zejména metodika projektového řízení, návrh

 

 

 

organizační struktury projektové kanceláře, vč. kompetenčního modelu, a IT systém pro podporu projektového

 

 

 

řízení.

 

 

 

V druhé fázi projektu dojde k pilotnímu provozu nově vytvořené projektové kanceláře a k obsazení nově

 

 

 

zřízených pracovních pozic.

 

 

 

Podpůrnou činností projektu bude také průběžné zvyšování kompetencí zaměstnanců projektové kanceláře, tj.

 

 

 

školení v oblasti projektového řízení, certifikace Prince2 a školení v oblasti metodiky operačních programů.

 

 

 

Přínosem projektové kanceláře je:

 

 

 

1) Jednotné a metodické vedení projektů - úspora prostředků, času a snížení rizik

 

 

 

2) Existence rozdělení rolí a odpovědnosti mezi lidmi a odděleními

 

 

 

3) Existence metodické a jednotné dokumentace

 

 

 

Globální cíl: ZVýšení efektivity řízení projektů realizovaných MMR do poloviny r. 2015 prostřednictvím vytvořené projektové kanceláře (PK). Dílčí cíle: 1. Zpracování analýzy současného stavu s návrhem řešení pro ukotvení PK v organizační struktuře MMR. 2. Zpracování metodiky projektového řízení na MMR, kompetenčních modelů pracovníků PK. 3. Zavedení pilotního provozu PK spolu se zavedením SW IT nástroje na řízení projektů. 4. Zajištění odbornosti pracovníků PK formou proškolení ve specifických kurzech zaměřených na projektové řízení a metodiky SF (OP LZZ, IOP). Dílčí cíle jsou stanoveny SMART.
V rámci projektu dojde v první fázi k analýze současného stavu řízení projektů na MMR, vč. procesní analýzy. Na základě výstupů analýzy dojde k návrhu nejvhodnějšího modelu projektové kanceláře a k jejímu organizačnímu ukotvení v rámci ministerstva. Výstupem první fáze projektu bude zejména metodika projektového řízení, návrh organizační struktury projektové kanceláře, vč. kompetenčního modelu, a IT systém pro podporu projektového řízení. V druhé fázi projektu dojde k pilotnímu provozu nově vytvořené projektové kanceláře a k obsazení nově zřízených pracovních pozic. Podpůrnou činností projektu bude také průběžné zvyšování kompetencí zaměstnanců projektové kanceláře, tj. školení v oblasti projektového řízení, certifikace Prince2 a školení v oblasti metodiky operačních programů.
1. Zpracování analýzy současného stavu s návrhem řešení pro ukotvení PK v organizační struktuře MMR. 2. Zpracování metodiky projektového řízení na MMR, kompetenčních modelů pracovníků PK. 3. Zavedení pilotního provozu PK spolu se zavedením SW IT nástroje na řízení projektů. 4. Zajištění odbornosti pracovníků PK formou proškolení ve specifických kurzech zaměřených na projektové řízení a metodiky SF (OP LZZ, IOP).

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Správní úřady, organizační složky státu, zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační složky zřizované/řízené těmito úřady a jejich zaměstnanci. Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci MMR ČR a jeho přísp. organizací (CRR, ČCCR), zejména stávající projektoví a finanční manažeři realizovaných projektů a budoucí zaměstnanci PK MMR. Projektoví zaměstnanci MMR: 54, z toho 5 zaměst. projektové kanceláře a další spolupracovníci (s předpokladem navýšení na 9 osob). Projektoví zaměstnanci CRR-20 osob, ČCCR - 10 osob.