Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Na poskytovatele sociálních služeb a jejich pracovníky jsou kladeny požadavky (zákon č. 108/2006 Sb. vč. prováděcích předpisů) na další vzdělávání a na zvyšování kvality sociálních služeb. Zaměstnavatel (poskytovatel soc. služeb) je povinen zabezpečit sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách další vzdělávání v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok. Tímto vzděláváním si cílová skupina bude upevňovat, obnovovat a doplňovat kvalifikaci. Absolvováním kvalitních vzdělávacích programů získají pracovníci nové znalosti a dovednosti uplatnitelné v praxi.

Potřebu dalšího vzdělávání vyjadřují i samotní sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách a to během procesu hodnocení pracovníků. Projekt reaguje na tyto potřeby a jsou zohledněny oblasti, které si pracovníci přejí absolvovat a které reaguji na potřebu praxe sociálních služeb.

Další vzdělávání bude probíhat v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a to formou kurzů s akreditovaným vzdělávacím programem (SP/PC)

Na realizaci projektu se podílí projektový manažer, finanční manažer a asistent projektu.

Hlavním cílem projektu je další vzdělávání cílové skupiny projektu (sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách) vybraných registrovaných sociálních služeb CSS Znojmo (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, pečovatelská služba, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, centrum denních služeb a pro odlehčovací služby). Další vzdělávání bude probíhat v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a to formou akreditovaných vzdělávacích programů (pro SP a PC).
Na počátku realizace projektu bude uskutečněno výběrové řízení na dodavatele požadovaného vzdělávání pro cílovou skupinu projektu. Po uzavření smlouvy na dodavatele vzdělávání a po stanovení harmonogramu vzdělávacích aktivit bude cílová skupina školena v akreditovaných vzdělávacích programech (obsah: stimulační metody - bazální stimulace, stimulační metody práce s klientem s pohybovým omezením, motivace seniorů k účasti na péči, péče o osoby s onemocněním demence, zásady poskytování první pomoci, individuální plánování). Cílová skupina si účastí na kurzech obnoví, upevní a doplní kvalifikaci pro výkon dané pracovní pozice. Dále se realizací vzdělávání splní požadavky zákona o sociálních službách v platném znění, zkvalitní se vybrané služby CSS Znojmo a povede ke zvýšení cílové skupiny k uplatnitelnosti na trhu práce.
V rámci projektu je podpořena organizace Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o.. Předpokladem je, že bude proškoleno celkem 138 osob. V ideálním případě absolvuje každý pracovník 5 vzdělávacíh programů, v rámci projektu by tedy mělo být 690 úspěšných absolventů kurů. Vzhledem k možným zdravotním či jiným potížím účastníků kurzů počítáme s 10% neúspěšností absolventů kurzů, z toho důvodu je stanovena cílová hodnota na 621 úspěšných absolventů kurzů. Vzděláváním se zvýší odbornost sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Realizace dalšího vzdělávání přinese cílové skupině projektu nové znalosti, dovednosti a zkušenosti v sociální oblasti (př. nové formy komunikace, přístupy k uživatelům sociálních služeb, získání aktuálních informací z právní problematiky týkající se praxe sociálních služeb, zefektivnění komunikace v týmu, zásady ochrany uživatelů apod.). Těmito znalostmi a dovednostmi budou pracovníci poskytovat kvalitně informace, podporu a péči uživatelům daných sociálních služeb.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám. Cílovou skupinu projektu tvoří celkem 138 pracovníků a to 6 6 sociálních pracovníků a 132 pracovníků v sociálních službách.