Veřejný detail projektu

Informace o projektu

 

Obsahem projektu je především realizace specifického vzdělávání zaměstnanců pro potřeby VÁPENKY VITOŠOV, jedinečného výrobce přípravy suroviny pro vápenické pece mokrou úpravou vápenců.

Obsahem projektu je vzdělávání zaměstnanců zaměřené na prohloubení, rozšíření a zvýšení kvalifikace zaměstnanců žadatele. Cílovou skupinou projektu jsou provozní dělníci, THP zaměstnanci (mistři, směnoví technici, zaměstnanci obchodu a nákupu, zaměstnanci dopravy a expedice, konstruktéři). Projekt je určen 124 zaměstnancům žadatele.

 

Cílů projektu bude dosaženo realizací dvou KA:

 

KA 01: S - Specifické vzdělávání pro dělnické profese (v 7 druzích kurzů bude podpořeno cca 232 účastníků).

 

KA 02: O - Obecné vzdělávání THP (v 7 druzích kurzů bude podpořeno cca 73 účastníků).

 

Konečným cílem projektu je přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy.

 

 

 

 

 

Hlavní cíle projektu jsou: 1. Rozvoj specifických kvalifikací provozních dělníků a THP pracovníků pro zajištění provozu a oprav regenerativních pecí Maerz a dmychadel s cílem získat odbornosti mající vliv na prodloužení jejich životnosti. 2. Zajistit hladký náběh automatizovaného řízení výroby na regenerativních pecích Maerz aplikací systému Simatic S7. 3. Zvýšit kompetence liniového managementu pro ekonomické a personální řízení výroby. 4. Zvýšit motivaci zaměstnanců a umožnit jim další osobní růst pro zaměstnatelnost u žadatele. Naplňování cílů projektu povede k získání znalostí a dovedností účastníků projektu v oblasti specifického vzdělávání zaměřeného na potřebu rozvoje kvalifikací provozních dělníků, v oblasti preventivní údržby zařízení, především specifického zařízení "regenerativních pecí Maerz" a jejich automatického řízení systémy Simatic S7. V oblasti obecného vzdělávání budou rozvíjeny odborné znalosti a dovednosti pro řízení procesů a personálu. Dojde ke zvýšení kompetencí zaměstnanců vedoucích k lepšímu chápání významů jednotlivých ekonomických ukazatelů, zvýšení dovedností pro vedení pracovních týmů, zvýšení odborných znalostí v oblasti péče o strojní zařízeni a v práci s technickou dokumentací. Cílem zvýšení jazykových kompetencí vybraných zaměstnanců v oblasti odborné terminologie výroby vápence je zlepšení spolupráce se zahraničními partnery.
Projekt nemá partnery.
Cílová skupina bude do projektu zapojena formou aktivní účasti na teoretických i praktických vyučovacích blocích vzdělávacích aktivit, na kterých si budou pod vedením lektorů/trenérů osvojovat nové znalosti a dovednosti. Ty pak budou pod odborným dohledem aplikovat v praxi - ve svých výrobních prostorách, na výrobních zařízeních, na kterých pracují nebo je budou uplatňovat ve svých pracovních postupech. Vzdělávací aktivity projektu budou realizovány v rámci těchto klíčových aktivit projektu: KA 01: S - Specifické vzdělávání pro dělnické profese Sedm kurzů specifického vzdělávání je zaměřeno na zvýšení odbornosti a osvojení nových znalostí a dovedností 100 pracovníků výrobních provozů VÁPENKY VITOŠOV. Cílem této KA je připravit provozní pracovníky a pracovníky údržby na specifické podmínky provozu a údržby regenerativních pecí Maerz a zařízení pro přípravu vsázky tak, aby perfektně zvládli výrobu, údržbu a nový automatizovaný systém řízení výroby na těchto pecích. Bude realizováno 7 kurzů specifického vzdělávání: KA 02: O - Obecné vzdělávání THP Této klíčové aktivity se zúčastní 24 osob na pozicích TPH - mistři, směnoví technici, zaměstnanci dopravy, expedice,obchodu, konstruktéři.
Výsledky projektu povedou k získání znalostí a dovedností účastníků projektu v oblasti specifického vzdělávání zaměřeného na potřebu rozvoje kvalifikací provozních dělníků, v oblasti preventivní údržby zařízení, především specifického zařízení "regenerativních pecí Maerz" a jejich automatického řízení systémy Simatic S7. Rozvíjeny budou kompetence TH zaměstnanců pro zajištění provozu a oprav regenerativních pecí Maerz a dmychadel s cílem získat odbornosti mající vliv na prodloužení jejich životnosti. Výsledky projektu budou průběžně zaznamenávány.
V rámci projektu není uplatňována mezinárodní spolupráce.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Zaměstnanci společnosti VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. Do projektu se zapojí 124 zaměstnanců, ve složení: - 100 výrobních dělníků - 10 mistrů - 14 THP (směnoví technici, konstruktéři, zaměstnanci obchodu a nákupu, dopravy a expedice). 35 zaměstnanců překračuje věkovou hranici nad 50 let.