Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt je zacílen na zlepšení situace cílové skupiny (CS) v přístupu na trh práce prostřednictvím stávajících nebo nových nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Hlavním cílem je poskytnout CS takový druh podpory, která povede k návratu CS na trh práce, k získání a udržení zaměstnání.

V rámci projektu se účastníci zapojí do následujících aktivit:

1. PORADENSKÝ PROGRAM:

cílem je vytipovat vhodné zájemce pro zařazení do projektu, posoudit jejich osobnostní a kvalifikační předpoklady, vybrat pro ně vhodný nástroj aktivní politiky zaměstnanosti. Po absolvování poradenského programu přecházejí do Motivačně aktivizačního programu.

2. MOTIVAČNĚ AKTIVIZAČNÍ PROGRAM:

cílem je upevnit motivaci účastníků, obnovit a upevnit jejich pracovní návyky a sociální dovednosti. Účastníkovi je poskytována individuální podpora při tréninku pracovních dovedností na reálných pracovištích. Účastník si během tohoto programu definuje svou pracovní zakázku a ověřuje její reálnost.

3. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ A UMÍSTĚNÍ NA TRH PRÁCE

cílem je účastníky připravit na přímé vyhledávání a oslovování potecncionálních zaměstnavatelů. V rámci těchto aktivit získají dovednosti potřebné pro hledání, získání a udržení zaměstnání. V rámci projektu získá 7 účastníků zaměstnání a bude jim poskytnuta podpora při zapracování přímo na pracovišti. Podpora při obsazení pracovních míst bude poskytnuta agenturou práce.

 

Cílem projektu je zlepšení situace cílové skupiny v přístupu na trh práce prostřednictvím stávajících nebo nových nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. V rámci projektu bude účastníkům poskytnuta podpora, která povede k jejich návratu na trh práce, k získání a udržení zaměstnání.
Projekt nemá partnera.
Projekt je zacílen na zlepšení situace cílové skupiny (CS) v přístupu na trh práce prostřednictvím stávajících nebo nových nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Hlavním cílem je poskytnout CS takový druh podpory, která povede k návratu CS na trh práce, k získání a udržení zaměstnání. Projekt reaguje na tyto POTŘEBY CS, jejichž splnění vede k získání zaměstnání: 1. ZÍSKÁNÍ PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ - CS umožní zapojit se do běžného způsobu života skrze pracovní uplatnění 2. potřeba INDIVIDUÁLNÍ PODPORY při osvojování nebo upevňování dovedností potřebných pro nalezení, získání nebo udržení zaměstnání 3. přirozená POTŘEBA BÝT "UŽITEČNÝ", ZAŽÍT ÚSPĚCH a dále se rozvíjet, zapojit se do běžné společnosti 4. PODPORA A POMOC PŘI ŘEŠENÍ TÍŽIVÝCH SITUACÍ a problémů každodenního života, které CS v důsledku své situace neumí samostatně vyřešit K naplnění cílů projektu budou realizovány následující AKTIVITY: 1. PORADENSKÝ PROGRAM U vytipovaných zájemců nejprve dojde k posouzení osobnostních a kvalifikačních předpokladů a k výběru vhodných nástrojů APZ směřujících ke vstupu na trh práce 2. MOTIVAČNÍ PROGRAM Obnovení a posílení pracovních návyků a dovedností v přímé vazbě na budoucí zaměstnání a přímo na vybraných pracovních pozicích pro konkrétní zaměstnavatele. Realizátor projektu aktivně udržuje kontakt s několika stovkami zaměstnavatelů v regionu právě za tímto účelem. 3. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ A UMÍSTĚNÍ NA TRH PRÁCE Získání zaměstnání na běžném nebo chráněném trhu práce s využitím podpůrných nástrojů (mzdové příspěvky). Zprostředkování zaměstnání bude provádět certifikovaný a licencovaný subdodavatel v souladu s platnou legislativou.
Celkem 25 osob se zapojí do jednotlivých aktivit v rámci projektu. Ověří si reálnost svých představ o svém budoucím zaměstnání, osvojí si pracovní a sociální dovednosti nezbytné pro získání a udržení zaměstnání. Z celkového počtu zapojených osob si 7 lidí najde zaměstnání za podpory agentury práce.
Není

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou jsou zájemci/kyně o zaměstnání, kteří hledají uplatnění na trhu práce a kterým se věnuje zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání. Konkrétně jde o fyzické osoby se zdravotním postižením a dále o žáky a učně v posledním ročníku denního studia. Účastníci z CS z velké části patří mezi dlouhodobě nezaměstnané a nebo mezi osoby, které nikdy neměly možnost se o získání zaměstnání vůbec ucházet. U osob z CS dochází často ke kombinaci několika nepříznivých vlivů. Vedle nízké kvalifikace se objevují různé typy sociálních nebo zdravotních handicapů jako důsledek vyrůstání v nepříznivém sociálním prostředí.