Veřejný detail projektu

Informace o projektu

 

Projekt Práce má zelenou usiluje o                                           zvýšení zaměstnanosti cílové skupiny (CS) sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených osob Romů, žijících v Ostravě.Inovativností projektu je individuální přístup k jedinci CS a rozvoj vhodných dovedností: vede je řadou logicky zařazených a do soudružného celku provázaných poradenských a vzdělávacích aktivit s následnou odbornou praxí a získání pracovního místa v oboru, pro nějž se rekvalifikovali.

 

Soubor aktivit obsahuje:

KA1- Individuální poradenství

KA2- Motivační trénink: podpora potřebných pracovních návyků

KA3: Realizace profesního vzdělávání jako součástí komplexního programu            podpory zaměstnanosti CS a zajištění odborné praxe 

KA4: Podpora uplatnění na TP formou příspěvků na úhradu mzdových                    nákladů zaměstnavatelům a tvorbou pracovních míst pro příslušníky CS                  

 

 

Cílem projektu je integrace sociálně vyloučených osob - Romů - na trhu práce. Osobnost každého účastníka je respektována tak, aby se mohl aktivně projevit a dále tuto aktivitu rozvíjet v průběhu praxe a zaměstnání.Mnozí z nich nevidí spojitost vzdělání-zaměstnání a nejsou motivováni dlouhodoběji se učit. Také pracovní návyky nejsou mnohdy dostatečné pro udržení si práce. Projekt ukazuje cestu, jak toto překonat: individuálním přístupem vzdělavatelů, cíleným poradenstvím a podporou vést každého účastníka z CS k osvojení si vhodných pracovních návyků, motivovat je se dále učit a absolvovat úspěšně rekvalifikaci na profese, jež jsou přiměřené jejich dovednostem. Projekt nabízí rekvalifikace pro muže i ženy do oborů, které jsou zaměstnavateli žádány. V projektu získají i první pracovní zkušenosti v těchto profesích, osvojí si zručnost a zvýší tak svou zaměstnatelnost. Podstatnou součástí projektu je tvorba 17 nových pracovních míst.
Projekt byl zahájen 1.5.2012. v současné době se připravují vstupní pohovory a výběry účastníků projektu.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí: sociálně vyloučeni nebo sociálním vyloučením ohroženi Romové, žijící v Ostravě.