Veřejný detail projektu

Informace o projektu

V kraji Vysočina obdobně jako ve všech krajích České republiky je nutno podporovat začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání, na trh práce a k zaměstnání. Předkládaný projekt z této potřeby vychází, navazuje na zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a na opatření navržená ve "Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok 2008 - 2009" (viz stránky 12-13, 18 - 20) a v jeho příloze "Popis zabezpečení sociálních služeb na území kraje Vysočina podle jednotlivých druhů včetně jejich financování" (viz str. 95 - 100, 104 - 111, 115 - 117, 122 - 124, 128 - 131). V rámci předkládaného individuálního projektu budou podpořeny prostřednictvím vybraných sociálních služeb následující cílové skupiny: osoby bez přístřeší; děti, mládež a mladí dospělí; oběti domácího násilí; oběti trestné činnosti; osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody; osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy; imigranti a azylanti; etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí. Kraj má zároveň zájem o zajištění dostupnosti, kvality a efektivity poskytovaných služeb a jejich poskytování dle potřeb uživatelů i po skončení podpory v rámci projektu (případně navazujících projektů). Toho chce dosáhnout prostřednictvím týmu pracovníků, jejichž činnost bude hradit ze zdrojů projektu (jedná se zejména o aktivity manažera poskytování služeb a manažera projektu). Zaměstnanci pracující na realizaci individuálního projektu budou poskytovatele vybraných služeb pravidelně navštěvovat v rámci kontrolních návštěv, podrobně se seznámí se situací v jednotlivých regionech, budou podporovat spolupráci mezi poskytovateli ve stejných či navazujících oblastech a na základě získaných informací navrhnou způsoby, jak vybrané služby dlouhodobě efektivně, kvalitně a udržitelně zajistit.

Individuální projekt je zaměřen na zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb zejména v oblasti sociální prevence v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v kraji Vysočina. Cíle projektu jsou následující: 1. Podporovat poskytování vybraných sociálních služeb, které v kraji fungují, a v případě potřeby podpořit jejich rozvoj 2. Podpořit vznik a rozvoj sociálních služeb, které dosud v určitých územích nejsou poskytovány 3. Nabídnout uživatelům dostupné a kvalitní služby 4. Podporovat vznik sítě poskytovaných služeb, podporovat spolupráci poskytovatelů, podporovat sdílení zkušeností 5. Naplánovat zajištění udržitelnosti vytvořené sítě vybraných sociálních služeb v období po ukončení projektu.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu