Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Poskytování technické pomoci (TP) je zakotveno v Nařízeních Rady ES č.1083/2006 a č.1081/2006. Jednou z podporovaných oblastí TP je i oblast zaměřená na přípravu a hodnocení programů a projektů v programovém období 2007 - 2013. Hodnocení a výběr projektů představuje jeden z elementárních článků implementace OP LZZ.

Projekt zabezpečí věcné hodnocení předkládaných projektů v rámci jednotlivých výzev OP LZZ v gesci odboru 82. Věcné hodnocení provedou nezávislí hodnotitelé nebo hodnotící komise. Základním cílem projektu je zajistit proces hodnocení přijatých předložených grantových a individuálních projektů v rámci jednotlivých výzev vyhlášených ZS - odborem 82.

Hodnotitelé, aby byli oprávněni hodnotit předkládané projekty po věcné stránce, musejí být zaregistrováni v Centrální databázi hodnotitelů pro OP LZZ 2007 - 2013 na Řídícím orgánu (ŘO). Podmínkou zařazení do této Databáze ŘO je povinnost absolvovat odborné školení v souladu s Příručkou pro hodnotitele projektů OP LZZ a získání certifikátu o úspěšném absolvování školení. ZS rovněž zajistí důkladné proškolení hodnotitelů pro podmínky konkrétní výzvy - tzv. specifické školení. Z Centrální databáze budou hodnotitelé aktuálně vybíráni dle náhodného výběru a ratingu. Hodnotitel musí mít minimálně pětiletou praxi v oboru, který je blízký zaměření předkládaných projektů. Další podmínkou je znalost českého jazyka a dokončené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání (dle Příručky pro hodnotitele). Výběr hodnotitelů bude podléhat referátníku MPSV č.j. 2008/196000-725.

Finanční prostředky projektu budou použity na hrazení nákladů spojených s hodnocením projektů (odměny externím hodnotitelům), dále budou hrazeny provozní náklady hodnotitelům, náklady na jednání výběrových komisí v souvislosti s hodnocením a výběrem projektů. Část finančních prostředků se předpokládá využít na specifické školení hodnotitelů. Realizace projektu se bude řídit Metodickým pokynem pro TP OP LZZ.

 

Hlavním cílem projektu je zajištění věcného hodnocení předkládaných grantových a individuálních projektů na základě výzev ZS v rámci OP LZZ 2007 - 2013. Realizace projektů je nezbytná pro implementaci relevantních oblastí podpory OP LZZ 2007 - 2013. Hodnotitelé, kteří budou aktuálně proškolení a zaevidováni v Centrální databázi hodnotitelů (provede ŘO), budou vyzváni k věcnému hodnocení na základě profesního vzdělání a pracovních zkušeností pro hodnocení konkrétní výzvy. Hodnotitelé musejí absolvovat specifické proškolení v rámci konkrétní výzvy (zajistí ZS). 1. Věcné hodnocení grantových a individuálních projektů nezávislými hodnotiteli a hodnotící komisí v oblasti služeb zaměstnanosti. 2. Věcné hodnocení grantových a individuálních projektů nezávislými hodnotiteli hodnotící komisí v oblasti sociálních služeb, 3. Cestovní náklady hodnotitelů – v oblasti služeb zaměstnanosti, 4. Náklady spojené se zasedáním hodnotících a výběrových komisí – v oblasti sociálních služeb, 5. Specifické proškolení hodnotitelů v rámci konkrétní výzvy – v oblasti služeb zaměstnanosti. 6. Specifické školení hodnotitelů – v oblasti sociálních služeb. 7. Provozní výdaje na zasedání hodnotících a výběrových komisí.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Zprostředkující subjekty