Veřejný detail projektu

Informace o projektu

 

Primárním cílem projektu "Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" je podpora začlenění osob sociálně vyloučených nebo osob ohrožených sociálním vyloučením prostřednictvím efektivního poskytování sociálních služeb, které jim pomohou při odstraňování bariér k plnohodnotnému sociálnímu začlenění a zaměstnání.

 

Cílem projektu je zajištění dostupnosti potřebných sociálních služeb cílovým skupinám osob na území Moravskoslezského kraje. Záměrem projektu je dosáhnout společenského zapojení těchto osob a to prostřednictvím vytvoření optimální a efektivní sítě služeb sociální prevence na území celého Moravskoslezského kraje v úzké spolupráci s obcemi Moravskoslezského kraje.
Smlouvy s dodavateli byly uzavírány postupně od 3/2013 – 6/2014 podle toho, jak byla ukončena výběrová řízení. Doba zapojení v projektu byla tedy různá u různých dodavatelů sociálních služeb.
V rámci projektu bylo zapojeno 70 registrovaných sociálních služeb těchto druhů: - azylové domy - domy na půl cesty - nízkoprahová denní centra - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - podpora samostatného bydlení - sociálně terapeutické dílny - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - sociální rehabilitace - terénní programy Celkem bylo podpořeno 6.271 osob.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílové skupiny projektu jsou osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením. Jedná se o tyto skupiny: - osoby se zdravotním postižením, - osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, - děti, mládež a mladí dospělí, - rodiče s dětmi, - osoby bez přístřeší, - oběti trestné činnosti, domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, - osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.