Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Z interní analýzy vzdělávacího systému zaměstnanců firmy byly definovány znalostní nedostatky zaměstnanců,které snižují výrobní efektivnost a komplexní fungování firmy,čímž je celkově ohrožena konkurenceschopnost firmy na trhu a její další rozvoj.Šetření proběhlo prostřednictvím dotazníků napříč celou firmou.Zásadní nedostatky byly definovány v ovládání inter. ekonom. softwarového programu,v ovládání IT,orientaci v legislativních novelizacích a v celkově nízké znalostní úrovni zaměstnanců.Struktura škol. aktivit byla vymezena na základě požadavků VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ, kteří stanovili možnosti rozvoje zaměstnanců na základě prac. náplní, produktivity práce a výrob.efektivnosti. INTERNÍCH LEKTORŮ,kteří vyhodnotili dosavadní úspěšnost realizace škol. aktivit (př.při výuce IT byly zjištěny nedostatky se základ. softwar.programy atd). Pro přesné analyzování vzděláv. potřeb proběhlo v rámci analýzy dotazníkové šetření,mezi ZAMĚSTNANCI,napříč celou firmou.Touto metodou bylo eliminováno riziko nezájmu o školicí aktivity.V rámci projektu bude realizováno 7 KA zaměřených na vzdělávání a 1 KA pro implementaci principů RP do inter. dokumentů firmy.Vzdělávání je komplexně zaměřeno na všechny zaměstnance firmy (dělníci,THP,manažeři) a obsahově nabízí zejména zvyšování odborné kvalifikace (softwar.školení;finanční managem.;odborné školení v projektování,energetice,svařování,legislativě;odborné kvalifikace vyplývající ze zákona),vycházející z ročních plánů školení a provedeného průzkumu vzdělávacích potřeb ve firmě.Pro realizaci projektu byl stanoven odborný a kvalifikovaný projekt.tým, jehož osoby mají zkušenosti s koordinováním vzděláv. aktivit, motivováním zaměstnanců a s vedením projektů.

Cílem projektu je zvyšování kvalifikace a odbornosti zaměstnanců,čímž docílíme zvýšení konkurenceschopnosti firmy,lepší pozice na trhu a posílení udržitelnosti pracovních míst pro zaměstnance. Ti budou schopni flexibilně reagovat na případnou změnu zaměření práce nebo pracovní pozice. Naplňování cílů: -prohlubováním odborného vzdělání a dovedností zaměstnanců v oblasti energetiky,svařování,projektování,finanč.managementu,IT.. -zvyšováním klíčových dovedností zaměstnanců (AJ,NJ,základy IT) -zvyšováním kvalifikací zaměstnanců vyplývající ze zákona -implementací principů RP do interních směrnic firmy pro realizaci prorodinné/rovné politiky ve firemní kultuře Cíle projektu jsou plně v souladu s cíli výzvy-vzdělávání významně přispěje k navýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti. Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců vedoucí k upevnění pozice firmy na trhu a zvýšení její konkurenceschopnosti. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím zvyšování vzdělanostní úrovně a motivace zaměstnanců firmy k dalšímu vzdělávání.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílová skupina zaměstnanců zahrnuje osoby ohrožené na trhu práce (do 25 let a osoby nad 50 let), kteří budou proškoleni zejména v odborných kurzech a pro komplexnost získají i vzdělávání obecného charakteru.