Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt se zabývá vzděláváním zaměstnanců s cílem prohloubit jejich odborné kompetence především v oboru pozemního stavitelství. Projekt obsahuje následující monitorovací indikátory: počet podpořených osob - 62; počet úspěšných absolventů kurzů - 211; počet podpořených organizací - 1. 

Cílem projektu je podpoření zaměstnanců a zvýšení jejich kvalifikace pomocí vzdělávání. Jedná se o strategický cíl naší společnosti, kterého chceme dosáhnout pomocí tohoto projektu. V našem oboru je kvalifikace a odbornost pracovníků zásadní. 

Projekt je rozdělen do několika vzdělávacích klíčových aktivit dle jednotlivých cílových skupin. 

- Vzdělávání pro vedoucí středisek 

- Vzdělávání pro zaměstnance z přípravy výroby

- Vzdělávání pro mistry a stavbyvedoucí

- Vzdělávání pro zaměstnance technického úseku 

Cílem projektu je realizace vzdělávání zaměstnanců společnosti Beskydská stavební, a.s. Zaměstnanci díky realizaci kurzů prohloubí své odborné kompetence a znalosti především v oblasti pozemního stavitelství. Dílčím cílem projektu je také proškolení vedoucích středisek v oblasti uplatňování rovných příležitostí při vedení zaměstnanců.
Tento projekt je realizován bez partnera.
Na začátku projektu proběhlo úspěšně výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb. V projektu probíhají plánovaná školení. Zapojují se postupně všechny osoby z cílové skupiny projektu. Vybraná školení mají pozitivní ohlas ze strany účastníků. Očekává se naplnění monitorovacích indikátorů podle stanovených cílů i zajištění všech projektových výstupů.
Výsledkem projektu jsou podpořené osoby ze společnosti Beskydská stavební, a.s. v cílové hodnotě 62 osob. Výsledkem projektu je také zvýšení kvalifikace a podpora profesního rozvoje cílové skupiny zaměstnanců. Dalším výstupem je proškolení vedoucích středisek v problematice uplatňování rovných příležitostí a získání znalostí o této problematice.
Tento projekt neobsahuje mezinárodní spolupráci.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou zaměstnanci společnosti Beskydská stavební, a.s. Cílovou skupinu můžeme kvantifikovat na 62 zaměstnanců. Z této kvantifikace také vychází sledovaný monitorovací indikátor počet podpořených osob s hodnotou 62.