Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Statutární město Děčín se rozhodlo realizovat projekt zaměřený na nezaměstnané osoby s kumulací handicapů (jako je např. věk, etnicita, dlouhodobá nezaměstnanost, atd.) z několika důvodů. Samotné město Děčín kumuluje nejvíce osob v okrese postižených nezaměstnaností a to 11,6% k 31. 12. 2011 (MPSV). Za nejvíce ohrožené považuje žadatel osoby do 25 let věku bez kvalifikace a osoby nad 50 let s kumulací handicapů. Hlavním cílem tohoto projektu je zejména přispět ke zlepšení životní situace cílových skupin (nadále CS), u kterých je pozorována dlouhodobě přetrvávající kumulace většího množství problémů, které brání jejich integraci na trh práce. V průběhu projektu bude podpořeno min. 25 osob ze dvou CS. Práce s CS bude zaměřena zejména na identifikaci jejich problémů a nalezení mechanismů k jejich odstranění či zmírnění tak, aby mohli být zaměstnáni ve Středisku městských služeb, kde získají potřebné zkušenosti, pracovní návyky a historii, která jim pomůže při uplatnění na volném trhu práce. Středisko městských služeb vzniklo 1. 4. 2011 a zaměřuje se zejména na spolupráci s dlouhodobě nezaměstnanými a lidmi pobírajícími dávky hmotné nouze. Dalším cílem projektu je vytvořit síť spolupracujících subjektů, které by se nadále zaměřovaly na intenzivní spolupráci s CS tak, aby efekt spolupráce byl dlouhodobý.

Hlavním cílem projektu je vytvoření takového systému podpory osob z obou CS, tedy osob do 25 let bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací a osob starších 50 let s kumulací handicapů který by jim pomocí série opatření umožnil opětovný vstup na trh práce a pomohl tak zlepšit jejich postavení. Hlavním prostředkem pro toto bude vytvoření nových prac. míst, na která budou vybírány a přijímány právě tyto osoby. Pomocí série doprovodných opatření bude zajištěna jejich soustavná a komplexní podpora. Projekt také soustředí na zlepšení spolupráce mezi městem a zaměstnavateli při vyhledávání a zprostředkování zaměstnání osobám, jež prošly zaměstnaneckým poměrem u statutárního města Děčín a nastavení mechanismů, které by umožnily CS zaměstnávat i po skončení projektu.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu