Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na zabezpečení výdajů spojených se zajištěním nezbytných funkcí Řídícího orgánu, především  výdajů na zajištění odpovídajícího technického a materiálního zázemí a nákupu dalších služeb a zboží nezbytných pro výkon všech  funkcí Řídícího orgánu. Vedle toho prostředky projektu pokryjí i výdaje spojené s uzavíráním programů ESF programového období 2004 -2006.

Řídící orgán OP LZZ plně zodpovídá za správné a efektivní řízení, koordinaci, provádění, monitorování, hodnocení, finanční řízení a propagaci pomoci z OP LZZ . Řídící orgán  sám přímo implementuje i významnou část OP LZZ.  Implementaci některých oblastí podpory, resp. jejich částí, Řídící orgán  deleguje na příslušné Zprostředkující subjekty. Z tohoto důvodu je nezbytné zajistit podmínky pro materiální a technické zabezpečení Řídícího orgánu, tak aby Řídící orgán mohl řádně plnit všechny závazky uložené v relevantních nařízeních EK a příslušných nařízeních vlády ČR.Průběh projektu se bude řídit Metodickým pokynem pro technickou pomoc  OP LZZ.


Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu