Veřejný detail projektu

Informace o projektu

V úvodní fázi projektu bude vytvořen plán realizace jednotlivých vzdělávacích programů na 3 měsíce dopředu. Tento plán se bude postupně rozšiřovat na další období. Bude zahájen Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - přímá péče.

Dle vytvořeného plánu budou poskytovatelům sociálních služeb ve Zlínském kraji elektronicky nabízeny jednotlivé vzdělávací programy. Tyto programy budou nabízeny také účastníkům vzdělávacích programů formou vytvořeného letáčku.

Během realizace celého projektu budou realizovány vzdělávací programy krátkodobé i střednědobé. Pro každý program budou vytvořeny a vyhodnoceny evaluační dotazníky vyplněné absolventy programů, které budou pomáhat při dosahování co nejvyšší kvality programů. Vzdělávací programy jsou zajišťovány kvalitními odbornými lektory.

Osoby z cílové skupiny svou aktivní účastí na realizovaném projektu získají:

potřebné celživotní vzdělání stanovené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

nové znalosti, dovednosti a inspiraci, které zvýší jejich kompetence k výkonu povolání,

možnost vzájemné výměny profesních zkušeností,

možnost navázání spolupráce mezi organizacemi.

Vzdělávací programy byly vybrány na základě zájmu organizací poskytujících sociální služby ve Zlínském kraji, který projevili v dotazníkovém šetření sloužícím jako podklad k sestavení projektové žádosti.

 

Hlavní cíle projektu: - realizace střednědobých vzdělávacích programů včetně kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách, - realizace krátkodobých vzdělávacích programů. Všechny vzdělávací programy jsou akreditovány MPSV ČR.
-----
----

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci.