Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt je našim příspěvkem k reformě psychiatrické péče v regionu Jesenicka. Cílem projektu je zlepšení přístupu k osobám s duševním onemocněním, jejich destigmatizace a odstranění bariér směrem lepšímu začlenění osob s duševním onemocněním do společnosti.

Projekt kombinuje vzdělávání pracovníků realizátora, který je poskytovatel sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním (DO), vzdělávání osob s DO - klientů realizátora a vzdělávání zaměstnanců organizací, jejichž činnost má vliv na osoby s DO a se kterými žadatel v regionu spolupracuje ve prospěch osob s DO.

Pro pracovníky organizace žadatele a partnerských organizací bude akreditováno 7 kurzů v oblasti přístupu k osobám s DO, principů komunitní péče, práce s osobami v krizi, kurzy směřující ke zlepšení kvality péče (individuální plánování). Pro pracovníky organizace žadatele budou nakoupeny 4 další kurzy v rámci zvyšování a obohacování kvality služeb pro osoby s DO.

Pro klienty organizace a další osoby s DO se připraví kurzy zaměřené na edukaci o onemocnění a rozvoj kompetencí podporujících zapojení do svépomocných skupin - komunikační dovednosti, seberozvoj, psychosociální rehabilitaci.

Cílem projektu je umožnění dalšího odborného vzdělávání pracovníků Zahrady 2000 o. s. a pracovníků ostatních organizací, jejichž činnost se na Jesenicku dotýká osob s DO; a realizace programů pro osoby s DO. Dílčími cíli jsou: 1.Další odborné vzdělávání pracovníků žadatele v oblasti péče o osoby s DO a rozšíření jejich stávajících kompetencí. 2.Odborné vzdělávání pracovníků spolupracujících organizací formou akreditovaných programů v oblasti problematiky DO s cílem destigmatizace a zpřístupnění dalších služeb pro tyto osoby. 3.Rozvoj kompetencí osob s DO formou neakreditovaných kurzů zaměřených k podpoře svépomocných aktivit. 4.Výměna zkušeností a přenos informací mezi organizacemi a podpora reformy psychiatrické péče směrem ke zkvalitnění a propojení sítě služeb pro osoby s DO.
Bez partnerů
Pracovníci realizátora připraví 5 nových neakreditovaných kurzů pro osoby s duševním onemocněním, 7 nových akreditovaných kurzů pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky a 1 neakreditovaný Kurz jak vést terapeuticko - edukační skupiny, kterým budou školeni pracovníci realizátora. Pro kurzy se připraví výukové materiály. Pracovníci realizátora budou školeni v 9–ti různých kurzech zaměřených na prohloubení kompetencí při práci s lidmi s duševním onemocněním, na specifické způsoby práce s CS osob s DO, na lepší porozumění problematice osob s DO a práci s rodinnými příslušníky, která pomáhá úzdravě osob s DO. Další 4 odborné kurzy, prohlubující znalosti v uvedené problematice, budou pro pracovníky organizace realizátora nakoupeny. Klienti organizace realizátora, osoby s DO, mohou absolvovat dlouhodobý, 160 hodinový, kurz Jak žít a pracovat s chronickým duševním onemocněním, který seznamuje účastníky s onemocněním a umožňuje výměnu zkušeností. Posílit sebezkušenost, komunikační dovednosti a schopnost předávat svoji zkušenost s nemocí, mohou i v dalších 5-ti krátkodobých kurzech. Pracovníci pracující v sociálních službách v regionu se budou setkávat s pracovníky dalších subjektů, které při své činnosti jednají s osobami s DO, včetně zdravotnických organizací, v rámci Bálintovské supervizní skupiny. Skupina je zaměřená na řešení odborné tématiky rozeznání duševního onemocnění a na případové vedení a podporu při práci s klienty s duševním onemocněním. Skupina umožní mezioborový přístup a komplexní pohled na problematiku některých konkrétních osob s DO. Pracovníci organizací zapojených v Bálintovské supervizní skupině budou formou 4 kurzů školeni v tom, jak rozeznat duševní onemocnění, jak přistupovat k cílové skupině osob s DO a jak s ní pracovat. Výuka je spojená s praktickým nácvikem technik a rozhovorů, tak, aby si účastnici mohli získané vědomosti upevnit.
Do projektu se zapojí nejméně 32 účastníků, 10 ze skupiny osoby s duševním onemocněním, 10 pracovníků organizace realizátora a 12 pracovníků dalších subjektů. Proběhne 23 kurzů, některé opakovaně, 7 kurzů bude nově akreditováno. Celkem se kurzů zúčastní 163 účastníků, z nich žadatel předpokládá, že bude 156 úspěšných.
Nerelevantní

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Osoby s chronickým duševním onemocněním. Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám