Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na vzdělávání pracovníků/ic žadatele, kteří poskytují sociální služby klientům občanského sdružení žadatele, a na osoby pečující o tyto klienty (pečující matky, otcové apod.). Z dotazníkového šetření, které v březnu 2013 prováděl žadatel, vyplynulo, že velký zájem o vzdělávání mají jak pracovníci NNO, tak osoby pečující o osoby blízké. U zaměstnanců občanského sdružení jsou znalosti zaměřeny zejména na zdraví, duševní zdraví apod. Pracovníci by se chtěli více vzdělávat nejen v odborných znalostech jejich oboru, ale také v dovednostech jako je jednání s klienty (17%), institucemi (13%) apod. Mezi osobami pečujícími byl projeven zájem o témata jako je zdraví, finanční gramotnost, psychologické zaměření. Jak vyplývá z dotazníkového šetření, poskytovatelé služeb se chtějí rozvíjet v problematice, se kterou se nejvíce při výkonu své práce setkají. Respondenti se velice často setkávají s problémy klientů, které se týkají práce a finančních problémů, dále pak s problémy ohledně zdraví a zdravotních handicapů. Mezi nejčastější klienty o.s. D.R.A.K. patří zdravotně handicapovaní lidé a osoby pečující o osobu blízkou. Z průzkumu vyplynula potřeba vzdělávání jak pracovníků/ic žadatele zejména v dovednostech a nových znalostech v oblasti práce, tak pečujících osob. U pečujících osob je velmi důležité, aby získávali nové informace v oblasti např. zdravotního pojištění, pěstounství, případně nových informací, znalostí pro lepší a kvalitnější život nejen pečujícího osoby ale i osoby blízké.

Cílem projektu je podpořit zkvalitnění poskytování služeb občanského sdružení D.R.A.K. prostřednictvím odborného vzdělávání jeho zaměstnankyň, zaměstnanců a osob pečujících o zdravotně postiženou osobu a přispět k rozvoji organizace žadatele. Kvantifikovanými cíli je podpora 11 pracovníků/ic žadatele a 10 pečujících osob, pro které bude zorganizován. Celkem se uskuteční 29 kurzů pro pracovníky/ce žadatele a 15 kurzů pro osoby pečující o zdravotně postiženého člověka.
Celkem se uskuteční 29 kurzů pro pracovníky/ce o.s. D.R.A.K. a 15 kurzů pro osoby pečující o zdravotně postiženého člověka. Vzdělávání pracovníků v sociálních službách bude realizováno prostřednictvím 4 klíčových aktivit. Vzdělávání je tematicky rozděleno do následujících oblastí: Aktuální trendy v sociální práci; Autohygiena; Komunikace; Manažerské a projektové dovednosti.Pro celý tým je pak určena aktivita Podpora týmové spolupráce, v jejímž rámci se bude pravidelně odehrávat supervize týmu a každý člen z týmu se zúčastní odborné stáže v jedné z organizací specializujících se na konkrétní sociální službu. Pro pečující je připraveno 15 kurzů, které jsou tematicky rozděleny do 3 bloků: Legislativa pro pečující; Prevence vyhoření; Rozvoj dovedností pečujících. Témata vzdělávání byla vybrána na základě provedených dotazníkových šetření mezi zaměstnanci/kyněmi a pečujícími osobami.
Díky projektu bude podpořeno 10 pracovníků/ic žadatele působících v oblasti sociálních služeb, 1 vedoucí pracovnice a 10 pečujících osob o osobu blízkou.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Jednu cílovou skupinu zastupují v projektu zaměstnanci/kyně žadatele, občanského sdružení D.R.A.K., poskytující sociální služby. Jedná se o 6 sociálních pracovníků/ic, 4 pracovníky/ce v sociálních službách a 1 vedoucí pracovnici. Druhou cílovou skupinou jsou osoby pečující o osobu blízkou. Jedná se o fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči, tedy pečující, kteří se starají o zdravotně postiženou osobu ohroženou z důvodu zdravotního handicapu sociálním vyloučením.