Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na šíření znalostí, vědomostí a zavádění nových postupů v oblasti rovných příležitostí žen a mužů. Mnoho aktivit projektu je inovativních, jiné využívají výstupy projektů podpořených v jiných výzvách. Jednou z hlavních aktivit je vytvoření Gender centra (GC) jako pilotního projektu s působností v rámci kraje Vysočina. GC bude poskytovat poradenství z oblasti rovných příležitostí. Pro práci v GC budou proškoleny osoby, které poté poskytnou nabyté vědomosti  institucím a širší veřejnosti formou seminářů. Výsledky budou na konci projektu vyhodnoceny a bude navržen další postup fungování. Dále projekt zahrnuje širokou nabídku pro vybrané cílové skupiny. Pro ženy vracející se po rodičovské dovolené nabídka obsahuje inovativní produkt "maturita z technického oboru", dále speciální kurzy ICT, kurz příprava na podnikání či kurz autoškoly. Pro zaměstnavatele nabízí Gender centrum semináře na dané téma, "snídaně" s personalisty a zaměstnavateli, osobní návštěvy, víkendové workshopy a bude vydáván newsletter. Všechny vzdělávací aktivity mají vytvořen také podpůrně elearning jako součást vzdělávání. Velmi významnou částí projektu je pilotní projekt zpracování gender auditu včetně ověření navržených opatření v praxi a vyhodnocení. Paralelně proběhne gender audit pro město Třebíč. Celý projekt se prezentuje průběžně. Na závěr všech aktivit proběhne závěrečná konference, kde budou dosažené výsledky okomentovány a bude také předloženo srovnání gender auditu v soukromé a veřejné sféře.

Cílem projektu je zavádění opatření odbourávající genderové stereotypy do praxe v kraji Vysočina. Šíření znalostí o genderové problematice mezi cílové skupiny. Zvýšení možnosti uplatnění pro ženy ohrožené na trhu práce přeškolením na technické profese, OSVČ či rozšířením odborných znalostí. Zlepšení situace v přístupu zaměstnavatelů k gender problematice proškolováním, zpřístupněním informací a realizací pilotního projektu. Založení Gender centra.
Město Třebíč Mann+Hummel Service s.r.o. Třebíčské centrum o.p.s.
Projekt, zaměřený na šíření znalostí, vědomostí a zavádění nových postupů v oblasti rovných příležitostí žen a mužů Kraje Vysočina, byl zahájen v květnu 2012. Byl rozdělen do 6 klíčových aktivit: 01 Vytvoření a činnost Gender centra Činnost tohoto pilotního projektu s krajskou působností byla zahájena v prosinci 2012 v rámci prostor žadatele projektu Okresní hospodářské komory, adresa Karlovo nám. 53/42, Třebíč. Svou činnost prezentuje na webových stránkách www.gendercentrum.cz a facebooku. Ve spolupráci s odborníky poskytovalo GC poradenství (dotazy přes webový formulář, emailem, telefonem) a odpovědi zveřejňovalo na nově vytvořených webových stránkách. Gender centrum zajišťovalo konzultační dny v místech kraje Vysočina, bylo realizováno všech plánovaných osm. Byl vytvořen kurz Lektor pro rovné příležitosti a vyškoleny 4 osoby na gender lektorky v rozsahu 134 hodin. V rámci projektu bylo vytvořeno pracovní místo vyškolené lektorky GC na 0,7 úvazku a zkušební dobu 2 let – pilotní ověření. 02 Vzdělávací aktivity Dva inovativní produkty - nově vytvořené studium Druhá maturita pro SŠ obor strojírenství a elektrotechnika proběhly v rozmezí od září 2012 do června 2014, absolvovalo 13 a 8 účastníků, dále kurz ICT technik/čka zaměřený na Windows, MS Office, používání internetu, tvorbu webových stránek a kurz ICT specialista/tka - odborný SW (obsah např. programování CAD/CAM, elektronické počítače - periferní zařízení, nebo internetové obchody a tvorba a správa webových aplikací), které proběhly od září 2013 do března 2014 s 48 a 7 absolventy. Kurz Small business byl přípravný kurz pro začínající podnikatele a podnikatelky. Proběhl od října 2014 do ledna 2015 a absolvovalo jej 13 účastnic/níků. Tyto kurzy organizačně zajistila Střední průmyslová škola Třebíč. Kurz Specifika podnikání v péči o děti (kombinace prezenčního a elearningového studia) v rozsahu 16 hodin proběhl 3x.Jeho obsahem byla psychologie, pedagogika, komunikační dovednosti, první pomoc či příklady dobré praxe. Seminář Rovné příležitosti a slaďování rodinného a pracovního života proběhl 3x, v rozsahu 16 hodin. Celkem se zúčastnilo 30 účastníků/ic. Obě aktivity, Kurz podnikání v oblasti péče o děti i Seminář na téma slaďování byly organizačně zajištěny Třebíčským centrem o.p.s. Populární aktivita Seminář Zákoník práce s ohledem na práva žen a environmentální management proběhl 3x, lektorovala JUDr. Daniela Světlíková. 2 účastnice úspěšně splnily účast v kondičních jízdách (10 hodin) a 3 účastnice úspěšně ukončily autoškolu a získaly řidičský průkaz. Tato služba byla poskytunuta v odůvodněných případech jako možnost pro ženy žijící trvale ve venkovských oblastech, dojíždějící do zaměstnání nebo hledající zaměstnání, případně plánující začít podnikat, realizováno v období od listopadu 2014 do března 2015. Jazykové kurzy (Aj, Nj), každý 2 úrovně, v rozsahu 36 hodin, byly umožněny zaměstnancům firem se zahraniční účastí, vznikly celkem 4 skupiny po 5 účastnících. Kurzy proběhly od dubna 2013 do listopadu 2013. Kurzy Ekonomické a Technické minimum proběhly od ledna 2015 do března 2015, absolvovalo 20 a 10 účastníků. Tyto kurzy opět organizačně zajistila Střední průmyslová škola Třebíč. 03 Zaměstnavatelé Populární Snídaně pro personalisty proběhla dle plánu 10x s 1 hodinovou dotací. Akce se účastnili zaměstnavatelé a personalisté z Kraje Vysočina, kteří si vzájemně vyměňovali zkušenosti z oblasti personalistiky zaměřené na gender problematiku a RP. K diskuzi byli přizváni také odborníci a lektoři s prezentacemi na specifická témata z okruhu problematiky RP. Pro partnery projektu, členy OHK a účastníky projektu bylo vydáno 10 čísel Newsletteru projektu Prolomit Zeď. Newsletter informoval o aktivitách projektu, těch plánovaných i proběhlých, reakcích účastníků i realizátorů projektových aktivit, novinkách z oblasti RP a gender problematiky, příkladech dobré praxe z ČR i zahraničí, literatuře a uváděl i některé ze zajímavých dotazů a odpovědí z online poradny rovných příležitostí na webových stránkách Gender Centra. Firmy, které se nemohly z nějakého důvodu zúčastnit seminářů, či snídaní, měly možnost konzultovat veškeré dotazy z oblasti problematiky během jednohodinových návštěv vyškolené lektorky GC. Těchto návštěv proběhlo 20 za průběh projektu. Seminář Gender problematika pro personalisty (zaměstnavatele) proběhl s velkým úspěchem 7x, několikrát ve spojení s akcí Snídaně pro personalisty a zaměstnavatele v rozsahu 6 hodin a s 8-22 účastníky, v poslední skupině zaměstnanci Krajského úřadu Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem. 04 Gender audity Pilotní projekt byl od ledna do března 2014 realizován v servisní a výrobní společnosti koncernu Mann Hummel firmou GENDER Consulting s.r.o. Firma Mann+Hummel patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v kraji. Cílem auditu je vyřešit diskriminaci žen s malými dětmi v třísměnném provozu této firmy, která patří mezi nejvýznamnější v kraji. V rámci projektu byl ověřován nový způsob fungování místních školek – prodloužení jejich provozní doby. V rámci porovnání výsledku auditů v soukromé a veřejné sféře byl realizován od září do prosince 2013 gender audit ve státní správě – Město Třebíč firmou 6.SENSE, s.r.o. Porovnání výsledků auditů bylo zpracováno v srpnu 2014 včetně analýzy stávajícího stavu a návrhu řešení a provedených opatření. Výstupy GA budou zapracovány do vnitřních předpisů obou organizací. 05 Závěrečná konference, publicita Tato klíčová aktivita byla realizována průběžně během celého projektu. V první části projektu se v ní řešilo zajištění podkladů pro publicitu. Ve 2.a 3. části projektu proběhla distribuce propagačních tiskovin, prezentace projektu na seminářích a konferencích a informace v níže uvedených médiích. Ve 3. části projektu byly dokončeny webové stránky Gender Centra a Facebook a realizována závěrečná konference. Prezentace Projektu v časopisu Magazín HK ČR Prezentace projektu v zpravodajích partnerských obcí Prezentace na konferenci Krajského úřadu Vysočina 10. dubna 2014, Jihlava 10 x Newsletter projektu Letáky Gender Centra umístěny při roll-upech OHK Třebíč na frekventovaných místech města Třebíč, na akcích OHK Třebíč Internetové stránky Gender centra a FB stránka Gender Centra Informace o projektových aktivitách na internetových stránkách OHK Třebíč. Závěrečná konference projektu Prolomit Zeď v Třebíči dne 22.4.2015. 06 Realizační tým Užší realizační tým tvoří manažer, koordinátor projektu a finanční manažer v jedné osobě, asistent, expert na rovné příležitosti, odborný manažer. Širší realizační tým tvoří dle potřeby specialista Gender centra, auditoři, lektoři, hlídání dětí, odborné poradenství. Tato klíčová aktivita byla realizována převážně formou organizování porad projektového týmu a redakční rady Newsletteru, koordinace interních lektorů při přípravě školení, příprava a oprava monitorovacích zpráv a řešení personálních změn v realizačním týmu.
Projekt byl zaměřen na šíření znalostí, vědomostí a zavádění nových postupů v oblasti rovných příležitostí žen a mužů, což se bezesporu podařilo podařilo naplnit i přes personální změny a některé komplikace v průběhu realizace (zpoždění při tvorbě webových stránek Gender Centra) projektu, také díky podpoře projektových partnerů (Město Třebíč, Třebíčské centrum o.p.s a společnost MANN+HUMMEL). Většina aktivit byla úspěšně realizována dle plánu a naplněna, stejně tak monitorovací indikátory. Udržitelnost aktivity Gender centrum je zajištěna dle plánu žadatelem dotace OHK Třebíč, který dále bude šířit výstupy srovnávací studie proběhlých gender auditů. Spolupráce s partnery projektu bude pokračovat i nadále a také oni budou s výstupy činnosti v rámci projektu dále pracovat.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce Zaměstnavatelé Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřizené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci Ženy začínající podnikání a vykonávající samostatnou výdělečnou činnosti Zaměstnanci