Veřejný detail projektu

Informace o projektu

 Žadatel od roku 2005 úspěšně realizuje komunitní plánování. Podařilo se vytvořit fungující zpětnovazební systém představitelů triády zadavatele, poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb a uživatelů se zapojením veřejnosti.

V roce 2013 bude končit období realizace 2. komunitního plánu péče a Město Lovosice má zájem, vzhledem k pozitivním efektům KP, v něm i nadále pokračovat a vytvořit nový, aktualizovaný KPP reflektující současnou lokální situaci.

Projekt je určen všem účastníkům procesů KP. Členové koordinačních skupin KP (zástupci zadavatele a poskytovatelů) se budou aktivně podílet na projektových aktivitách - především tvorbě dokumentu nového KPP.

Žadatel chce prostřednictvím realizace projektu dosáhnout vytvoření nového KPP na základě zjištění aktuálních potřeb a zdrojů triády KP a provedené sociodemografické analýzy.

Doprovodnou aktivitou tvorby KPP bude vzdělávání manažerů koordinačních skupin v akreditovaném režimu a vzdělávání ostatních členů koordinačních skupin formou seminářů v neakreditovaném režimu.

Další doprovodnou aktivitou je informační kampaň směrem k veřejnosti při přípravě nového KPP k posílení jejího zapojení. Hlavními body kampaně jsou: dotazníková šetření, tiskové zprávy, besedy s uživateli a Konference KP.

Hlavním cílem projektu je vytvoření nového, aktualizovaného a zkvalitněného KPP města Lovosice.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu