Veřejný detail projektu

Informace o projektu

Cílem sociálních služeb je podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení, nebo zachování původního životního stylu. Nejdůležitějším faktorem při poskytování sociálních služeb jsou lidé, jejich lidský přístup, odhodlání, nasazení a podání pomocné ruky. Práce s klienty našeho zařízení klade velké nároky jak na fyzickou tak psychickou kondici pracovníků. Tito pracovníci jsou vystaveni riziku přeceňování vlastních možností a syndromu vyhoření, což má za následek jak sníženou schopnost výkonu práce, tak pravděpodobné zdravotní či sociální potíže. Je třeba věnovat pozornost každému pracovníkovi, snažit se jej v jeho práci podporovat, ale zároveň chránit před možnými riziky. Zaměstnanci jsou posíláni dle své profese a potřeby na jednotlivá školení. Vzdělávání však probíhá neucelenou a individuální formou, bez efektivní zpětné vazby. Je třeba, aby naši pracovníci byli schopni komunikace s problémovými klienty a osvojili si techniky zjišťování potřeby u klientů nekomunikujících. Naši klienti musí mít možnost vyjádřit své potřeby, pocity či názory a je třeba hledat alternativní řešení v případě, kdy běžná komunikace není možná. Proto je nutné vzdělávat pracovníky a zvyšovat jejich kompetence.

Aby naši pracovníci byli schopni podporovat komunikaci a vnímání klientů, je potřeba je neustále vzdělávat v reminiscenční terapii a tvorbě soc. aktivizačních programů pro seniory. Tím se zkvalitňují vztahy pracovníků a klientů. Dále je potřeba rozvíjet u pracovníků jejich osobnostní potenciál. Osvojení a zlepšení schopnosti vnímání vlastní osobnosti, optimální posouzení schopností pracovníka povede k maximálnímu využití osobního potenciálu při současném zachování vlastní integrity. Následně se zlepší vztah ke klientům, kolegům i nadřízeným. Tyto skutečnosti vyvolávají potřebu vytvořit a realizovat ucelený vzdělávací program směřující ke kvalitě námi poskytovaných služeb.

 

Dlouhodobým cílem Domova důchodců Božice je poskytovat klientům kvalitní sociální služby v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem. Podporovat tak zachování, popřípadě zlepšení soběstačnosti klientů a udržení jejich kontaktu s okolím. Hlavním cílem projektu je prostřednictvím ROZVOJE PROFESNÍCH KOMPETENCÍ našich zaměstnanců podpořit soběstačnost klientů, zajistit podmínky pro jejich důstojný život, respektovat individualitu a nenásilně uspokojovat potřeby klientů a zvyšovat kvalitu jejich života. Projekt je zaměřen na ZVÝŠENÍ ÚROVNĚ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ zaměstnanců v oblastech zvyšujících kvalitu v soc. službách, standardů kvality, metod soc. práce a péče o klienty, komunikačních a manažerských dovednostech, osobnostního rozvoje a legislativy ve vztahu k sociální práci.
Tento projekt nemá žádného partnera.
Předmět tohoto projektu vyplývá z Analýzy vzdělávacích potřeb (Příloha č. 3 Žádosti), ze které vyplynulo, že je potřeba zvýšení úrovně znalostí a dovedností našich zaměstnanců v oblastech standardů kvality sociálních služeb, metod sociální práce a péče o klienty, komunikačních dovedností, osobnostního rozvoje, legislativy a zvýšení manažerských dovedností našich řídících pracovníků. Na základě zjištěných vzdělávacích potřeb cílové skupiny byly stanoveny vzdělávací aktivity, které nejlépe řeší potřeby našich pracovníků: KA 3 - Standardy kvality sociálních služeb - významně podpoří zkvalitňování našich služeb KA 4 - Metody sociální práce v péči o klienty - řeší potřebu efektivně a odborně zvládat péči o klienta KA 5 - Kurzy rozvoje osobnosti - účinně podpoří zvládání stresových situací, prevence syndromu vyhoření KA 6 - Manažerské dovednosti řídících pracovníků, budování týmu - posílí kompetence řídících pracovníků, týmovou spolupráci
Udržitelnost projektu spočívá především v následném využívání nově získaných znalostí všemi pracovníky vyškolenými v rámci projektu, které povede ke zkvalitnění služeb poskytovaných naší organizací. Veškeré aktivity projektu mají díky své komplexnosti a inovativnosti trvale udržitelný charakter. Po ukončení projektu dojde k jeho vyhodnocení. Výsledky vyhodnocení projektu a doporučení odborných lektorů týkajících se dalších možností a nutností profesního rozvoje našich zaměstnanců budou sloužit jako kvalifikovaný podklad pro zdokonalování a rozvíjení našeho nově vytvořeného systému vzdělávání zaměstnanců v rámci jejich profesního rozvoje. Jsme si vědomi, že kvalitní službu může poskytovat pouze tým, který má profesní odbornou způsobilost a trvale umožňuje svým zaměstnancům rozšiřovat a doplňovat vzdělání v oboru. Chceme udělit celoživotnímu vzdělávání našich zaměstnanců trvalou prioritu a tím zajistit zkvalitňování služby ve prospěch našich uživatelů. Z těchto důvodů budeme v nastaveném systematickém vzdělávání našich zaměstnanců pokračovat i po ukončení projektu.
V tomto projektu nepodporujeme mezinárodní spolupráci.

Operační struktura


Příjemce


Přehled zdrojů financování projektu


Termíny

v
v
v

Dopad projektu

Cílovou skupinou vzdělávacího programu je 27 zaměstnanců Domova důchodců Božice, p.o. Dle zařazení se jedná o tyto pracovníky: 22 PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách (dále jen PSS). Jedná se o pracovníky, kteří poskytují zvlášť obtížnou a namáhavou komplexní obslužnou péči o fyzicky a psychicky postižené klienty, poskytují pomoc při vytváření základ. sociálních a společenských kontaktů, posilují životní aktivizaci klientů a uspokojují jejich psychosociální potřeby. 2 SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách (dále jen SP). Tito pracovníci zabezpečují základní sociální agendu, řeší sociálně právní problémy klientů a zajišťují informace a odborné podklady pro sociální práci včetně jejich zpracování. 3 VEDOUCÍ PRACOVNÍCI (dále jen VP). Tito pracovníci komplexně zajišťují chod organizace, zodpovídají za organizaci a úroveň práce podřízených. Organizují a řídí pracovní porady. Kontrolují a hodnotí činnost. Za řízení, koordinaci a kontrolu práce pracovníků zodpovídá ředitel organizace. ZAPOJENÍ CÍLOVÉ SKUPINY DO AKTIVIT PROJEKTU Cílová skupina projektu je zapojena do vzdělávání v rámci těchto klíčových aktivit: KA 3 - Standardy kvality sociálních služeb - VP, SP, PSS KA 4 - Metody sociální práce v péči o klienty - VP, SP, PSS KA 5 - Kurzy rozvoje osobnosti - VP, SP, PSS KA 6 - Manažerské dovednosti řídících pracovníků, budování týmu - VP, SP, PSS MOTIVACE pracovníků k účasti na aktivitách: - zvýšení kvality poskytovaných služeb klientům - zvýšení úrovně svých profesních kompetencí, - splnění povinného minimálního rozsahu vzdělávání daného zákonem č. 108/2006 Sb. - zvýšení efektivity své práce - získání podnětů ke svému dalšímu vzdělávání - posílení týmové práce, prevence syndromu vyhoření - umění využití metod sociální práce při různých typech a stupních  postižení.